środa, 20 listopada 2013

Мода вечерова / Moda wieczorowa


 
За вигладом шара осін, што заповідат горячий, імпрезовий окрес. Пред нами балі андрійкови, остаткови, а потім сильвестри, маланки, стоднівки, імпрези карнавалови... Треба зачати шикувати оригінални креацйі, котри не позволат нам згинути в тлумі. Як іщи не мате думки в што ся одіти, маме надію, же поможе вам наш переглад моди вечеровой :)
***

Za wyhladom szara osin, szto zapowidat horiaczyj okres. Pred namy bali andrijkowy, ostatkowy, a potim sylwestry, małanky, stodniwky, imprezy karnawałowy... Treba zaczaty szykuwaty orhinalny kreacji, kotry ne pozwolat nam zhynuty w tłumi. Jak iszczy ne mate dumky w szto sia odity, mame nadiju, że pomoże wam nasz perehlad mody weczerowoj :)
***
Za oknem szara jesień, co zapowiada gorący imprezowy okres. Bale andrzejkowe, ostatkowe, a potem sylwestry, małanki, studniówki, imprezy karnawałowe... Trzeba zatem zacząć planować niezapomnianą kreację! Jeśli jeszcze nie macie pomysłu, mamy nadzieję że zainspiruje Was nasz mały przegląd mody wieczorowej :)  

Балови зачески приздоблени квітями і дорогима каменями / Fryzury balowe zdobione kwiatami i klejnotami 

Пропозицйі костюміл маскарадових навязуючих до комедя дель'арте, ок. 1900 рік. / Propozycje kostiumów maskaradowych nawiązujących do komedia dell'arte. Ok. 1900 roku.
Костюми прикликуючи клімат венецкого карнавалу. / Kostiumy odwołujące się do klimatu weneckiego karnawału

Вшитким відомо, же балі і банкети били (і далі сут) дла дівчат оказийом до строіня ся. Кожна хоче вигладати винятково, як найоргіналніше. Давнінше мода нашмаряла загални виглад сукні, єй крій, долгіст, спосіб в який моделує тіло, а до вибору оставлала колір, матеріал і додатки. Гнеска можеме виберати во вшитких фасонах суконок, а навіт (давніше не до подуманя) сподні!
***
Wszytkym widomo, że bali i bankety byly (i dali sut) dla diwczat okazyjom do stroinia sia. Kożna chocze wyhladaty wyniatkowo, jak najorhinalnisze. Dawnisze moda naszmariała zahalny wyhlad sukni, jej krij, dołhist, sposib w jakyj modeluje tiło, a do wyboru ostawlała kolir, material, i dodatky. Hneska możeme wyberaty wo wszytkych fasonach sukonok, a nawit (dawnisze ne do podumania) spodni!
***
Powszechnie wiadomo, że wszelkie bale i bankiety były (i nadal są) dla kobiet okazją do strojenia się ponad wszelką miarę. Każda z nas chce wyglądać wyjątkowo, jak najoryginalniej. O ile dawniej moda narzucała ogólny wygląd sukni, jej krój, długość, sposób w jaki modeluje sylwetkę, a do wyboru zostawiała głównie kolor, materiał i dodatki, o tyle dziś możemy przebierać we wszystkich możliwych krojach sukienek, a nawet (co dawniej byłoby nie do pomyślenia) spodni!

Роки тридцяти ХХ століття. / Lata trzydzieste XX w.

Сукні вечерови і візитови з окресу ІІ світовой війни. / Suknie wieczorowe i wizytowe z okresu II wojny światowej

Сукні балови 1957 р. / Suknie balowe 1957 r.
Сукні коктаільови 1957 р. / Suknie koktailowe 1957r.

Револуційні "мали чорни" 1960 р. / Rewolucyjne "małe czarne" 1960 r.

Сукні вечерови 1966 р. / Suknie wieczorowe 1966 r.


Хтілабим іщи вернути на хвилку до ХІХ століття, коли строі балови часто інспірували ся строями лудовими, або видуманима, магічнима особами як нп. "Дух Лісу".
***
Chtiłabym iszczy wernuty do XIX stolittja, koly stroi balowy czasto inspiruwaly sia strojamy ludowymy, abo wydumanyma, mahicznyma osobamy jak np. "Duch Lisu".
***
Chciałabym jednak wrócić jeszcze na chwilę do XIX wieku, kiedy stroje balowe nadzwyczaj często inspirowane były strojami ludowymi, lub postaciami fikcyjnymi jak pokazany niżej "Duch Lasu".


Костюм пт. "Хлопка зо Сльонська" / Kostium pt. "Chłopka ze Śląska"

"Циганочка" костюм з опери Трубадур Вердіеґо. / "Cyganeczka" kostium z opery Trubadur Verdiego

Баба в строю Циганки, 1880 р. / Kobieta w stroju Cyganki, 1880 r.

Костюм "Дух Лісу" / Kostium "Duch Lasu"Кожний стрій людовий міг зістати креацйом карнаваловом. На балах у Львові найвеце популярні били товдил строі краківски і гусулски.
***
Kożnyj strij ludowyj mih zistaty kreacjom karnawałowom. Na balach u Lwowi najwece popularni byly towdyl stroi krakiwsky i huculsky.
***
Każdy strój ludowy mógł się stać strojem karnawałowym. Na balach we Lwowie największą popularnością cieszyły się stroje krakowskie i huculskie. 

Пара в строях інспіруваних краківскима. / Para w strojach inspirowanych krakowskimi

Дама в строю гуцульским / Dama w stroju huculskim

Лвовянка в строю гуцульским / Lwowianka w stroju huculskim

Дівча перебране за молодицю зо села/ Kobieta przebrana za wiejską pannę młodą
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz