poniedziałek, 16 listopada 2015

Поворот до хиж... / powrót do domu...Найкраща річ, яка може ся людині трафити на осін, то поворот домів. На нашій Лемковині осін вималювала дерева в золото і червені, небо є блакитне, а повітря чисте як криштал. То барс мила одміна по густій од смоґу краківскій атмосфері. 
***

Nakraszcza ricz, jaka może sia ludyni trafyty na osin, to poworot domił. Na naszij Lemkowyni osin wymaluwała derewa w zołoto i czerweni, nebo je błakytne, a powitrja czyste jak kryształ. To bars myła odmina po hustij od smogu krakiwskij atmosferi.
***
Najpiękniejszą rzeczą, jaka może się człowiekowi przytrafić szaro- burą jesienią, to powrót do domu. Na Łemkowynie jesień wymalowała drzewa w złoto i czerwienie, niebo jest błękitne a powietrze czyste jak kryształ. To miła odmiana po gęstej od smogu atmosferze Krakowa.


В таку погоду ноги сами несут в сторону ліса, де листя є тілко, же можна ся в ним закопати як медвід і засниту на цілу зиму. 
Щоб в полни почути осінню атмосферу, можна в строю заінспірувати ся кольорами листя. Тепла тебетівка і вишиваний лайбик охоронят од вітру, а дзвінячи на карсі коралі одженут з нашой дороги дику звірину :)
***
W taku pohodu nohy samy nesut w storonu lisa, de lystja je tiłko, że można sia w nym zakopaty jak medwid i zasnuty na ciłu zymu.
Szob w połny poczuty osinniu atmosferu, można w stroju zainspiruwaty sia koloramy lystja. Tepła tebetiłka i wyszywanyj łajbyk ochoroniat od bitru, a dzwiniaczy na karsi korali odżenut z naszoj dorohy dyku żwirynu :)
***
W taką pogodę nogi same prowadzą w stronę lasu, gdzie liści jest tyle, że można się w nich zakopać jak niedźwiedź i zasnąć na całą zimę.
Żeby w pełni poczuć jesienną atmosferę, można nawiązać ubiorem do jesiennych barw. Ciepła chusta i wyszywana kamizelka ochronią od wiatru, a dzwoniące na szyi korale odstraszą z drogi dziką zwierzynę :)1 komentarz:

  1. Wejść na bloga i zobaczyć na jednym ze zdjęć swój dom rodzinny: bezcenne ;)

    OdpowiedzUsuń