poniedziałek, 16 listopada 2015

Поворот до хиж... / powrót do domu...Найкраща річ, яка може ся людині трафити на осін, то поворот домів. На нашій Лемковині осін вималювала дерева в золото і червені, небо є блакитне, а повітря чисте як криштал. То барс мила одміна по густій од смоґу краківскій атмосфері. 
***

Nakraszcza ricz, jaka może sia ludyni trafyty na osin, to poworot domił. Na naszij Lemkowyni osin wymaluwała derewa w zołoto i czerweni, nebo je błakytne, a powitrja czyste jak kryształ. To bars myła odmina po hustij od smogu krakiwskij atmosferi.
***
Najpiękniejszą rzeczą, jaka może się człowiekowi przytrafić szaro- burą jesienią, to powrót do domu. Na Łemkowynie jesień wymalowała drzewa w złoto i czerwienie, niebo jest błękitne a powietrze czyste jak kryształ. To miła odmiana po gęstej od smogu atmosferze Krakowa.


В таку погоду ноги сами несут в сторону ліса, де листя є тілко, же можна ся в ним закопати як медвід і засниту на цілу зиму. 
Щоб в полни почути осінню атмосферу, можна в строю заінспірувати ся кольорами листя. Тепла тебетівка і вишиваний лайбик охоронят од вітру, а дзвінячи на карсі коралі одженут з нашой дороги дику звірину :)
***
W taku pohodu nohy samy nesut w storonu lisa, de lystja je tiłko, że można sia w nym zakopaty jak medwid i zasnuty na ciłu zymu.
Szob w połny poczuty osinniu atmosferu, można w stroju zainspiruwaty sia koloramy lystja. Tepła tebetiłka i wyszywanyj łajbyk ochoroniat od bitru, a dzwiniaczy na karsi korali odżenut z naszoj dorohy dyku żwirynu :)
***
W taką pogodę nogi same prowadzą w stronę lasu, gdzie liści jest tyle, że można się w nich zakopać jak niedźwiedź i zasnąć na całą zimę.
Żeby w pełni poczuć jesienną atmosferę, można nawiązać ubiorem do jesiennych barw. Ciepła chusta i wyszywana kamizelka ochronią od wiatru, a dzwoniące na szyi korale odstraszą z drogi dziką zwierzynę :)niedziela, 8 listopada 2015

Фольково! / folkowo

Якиси час тому шмарила ся мі в очи осіння колєкця Зари, в котрій полно є пречудних, вишиваних жакєтів, курток і лайбиків!
Хоц барс ся мі сподабали, то почекам на випродажи, а як ся розийдут скоріше- видно не були мі писани!
***
Jakiś czas temu rzuciła mi się w oczy jesienna kolekcja Zary. Pełno w niej przecudnych, wyszywanych żakietów, kurtek i kamizelek!
Niemal wszystko mi się podoba, mimo to poczekam na wyprzedaże, a jeśli ubrania sprzedadzą się wcześniej- widać nie były mi pisane!źródło fotografii: zara.com

czwartek, 5 listopada 2015

Коктаіль з ярмужом / koktail z jarmużem


Часом кожна дівка хоче ся почути як перфекційна газдиня. Некотри в тім наміреню спрятают, інчи пекут хліб, а мі вистарчит, же зроблю здорови коктаіль. 
***
Czasem każda dziewczyna chce się poczuć jak Perfekcyjna Pani Domu. Niektóre w tym celu sprzątają, inne pieką chleb, a mi wystarczy, że zrobię zdrowy koktail.


phoebewahl.blogspot.no

Гнеска пририхтувалам коктайль з ярмужом, яблком, грушком і морквом.
***
Dziś przyrządziłam koktail z jarmużem, jabłkiem, gruszką i marchwią.

Ярмуж то правдива бомба вітамінова, має в собі вітаміну К, Ц, каротен, вапно і желізо. 
Яблко має барс дуже блонніка покармового, вітаміну Ц, каротен і вітаміни з групи Б.
Грушка є винятковим овочом, бо є в ній йод, котрий поправлят працю тарчици і бор, котри позитивні впливат на концентрацю. 
Морква знана є яко ждерело бета-каротену, котрий хоронит зір і барвит шкіру на гарний, оранжевий колір. 
***
Jarmuż to prawdziwa bomba witaminowa, zawiera witaminy K, C, karoten, wapń i żelazo.
Jabłko ma bardzo dużo błonnika pokarmowego, witaminę C, karoten i witaminy z grupy B.
Gruszka jest wyjątkowym owocem- zawiera jod, który pozytywnie wpływa na pracę tarczycy, i bor, poprawiający sprawność szarych komórek.

Marchew znana jest jako źródło beta-karotenu, który chroni wzrok i barwi skórę na ładny, pomarańczowy kolor.

behance.net


До коктайлю можна давати тіж інчи овочи і ярини. Пийте на здоровля!
***
Do koktailu można dodać też wszystkie inne owoce i warzywa. Pijcie na zdrowie!