czwartek, 26 września 2013

Перемишль / Przemyśl

Уж недолго зачне ся рік академіцкий, але покла што, мами іщи вільне і длатого возиме ся по світі...
Остатніо каменисти пути заведли нас до Перемишла.  Я (Міля) і моя кузинка Оксана, яко першу одвідалисме "Шашквичівку", де як ся оказало, принял ся спосіб ношіня тебетівки "на свашку".
***
Uż hedołho zaczne sia rik akademickyj, ale pokla szto, mamy iszczy wilne i dlatoho wozyme sia po świti...
Ostatnio kamenysty puty zawedly nas do Peremyszla. Ja (Mila) i moja kuzynka Oksana, jako perszu odwidalysme "Szaszkewycziłku", de jak sia okazało, pryniał sia sposib noszinja tebetiłky "na swaszku".
***
Już niebawem zacznie się rok akademicki, ale póki co, mamy jeszcze wolne i dlatego wozimy się po świecie...
Ostatnio kamieniste drogi zawiodły nas do Przemyśla. Ja (Mila) i moja kuzynka Oksana, jako pierwszy odwiedziłyśmy Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Markiana Szaszkewicza, gdzie jak się okazało, przyjął się sposób noszenia chusty "na swatkę".

Певно не зналисте, же гел "CZEŚĆ" радит ся дупом...
***
Pewno ne znalyste, że heł "CZEŚĆ" radyt sia dupom...
***
Pewnie nie wiedzieliście, że tu "CZEŚĆ" mówi się pupą...


Одвідвлисме тіж "Музей Землі Перемиськой".
Барс нам ся подабала експозіця, а іщи веце тарас з видоком на місто і шибами в котрих одбияли ся наши гамбочки, длатого зробилисме сой слітфоці.
***
Odwidalysme tiż "Muzej Zemli Peremyskoj".
Bars nam sia podabała ekspozycija, a iszczy wece taras z wydokom na misto i szybamy w kotrych odbyjaly sia naszy gamboczky, dlatoho zrobylysme soj słitfoci.
***
Odwiedziłyśmy też "Muzeum Ziemi Przemyskiej".
Bardzo podobała nam się ekspozycja, a jeszcze bardziej taras z widokiem na miasto i szybami w których odbijały się nasze twarze, dlatego też, zrobiłyśmy sobie słitfocie.
В ночи, місто найліпше вигладат з Копца Татарского, або з балкону інтернату хлопців, котрий містит ся зараз обок.
***
W noczy, misto najlipsze wyhladat z Kopca Tatarskoho, abo z balkonu internatu chłopcił, kotryj mistyt sia zaraz obok.
***
W nocy, miasto najlepiej wygląda z Kopca Tatarskiego, albo z balkonu internatu chłopców, który mieści się zaraz obok.
 Перед виіздом з того крас міста, вартало лишити по собі даку паміатку- за то купилисме нашим газдиням крячок вжоса. Признате, же стилово вигладат в старим горци :)
***
Pered wyizdom z toho kras mista, wartało lyszyty po sobi daku pamiatku- za to kupylysme naszym gazdyniam krjaczok wrzosa. Pryznate, że stylowo wyhladat w starym horcy :)
***
Przed wyjazdem z tego urodziwego miasta, wypadało zostawić po sobie jakąś pamiątkę- dlatego kupiłyśmy naszym gospodyniom krzaczek wrzosa. Przyznajcie, że stylowo wygląda w starym garnku :)


niedziela, 22 września 2013

Лампіон / Lampion

Справжени спосіб на осінню нуду, то робліня чогоси з ничого!

 Потребни будут:

 •  слоіки 
 • дротяни вішак 
 • свічки 
 •  кус сили або силни хлоп рід руком
 • евентуалні маркер 
Слоіки (необовязково) малуєме маркером, вішак розтігаме і окручаме докола слоіків. До слоіків вшмаріаме свічки і готове!


Sprawdżeny sposib na osinniu nudu, to roblinia czohosy z nyczoho!

Potrebny budut:
 • słoiky
 • drotjany wiszak
 • swiczky
 • kus syly abo sylny chłop pid rukom
 • ewentualni marker
Słoiky (neobowiazkowo) malujeme markerom, wiszak roztihame i okruczame dokoła słoikił. Do słoikił wszmariame swiczky i hotowe!

Sprawdzony sposób na jesienną nudę, to robienie czegoś z niczego!

Potrzebne będą:
 • słoiki
 • druciany wieszak
 • świeczki
 • trochę siły, albo silny mężczyzna pod ręką
 • ewentualnie marker
Słoiki (nieobowiązkowo) malujemy markerem, wieszak rozciągamy i obkręcamy wkoło słoików. Do słoików wrzucamy świeczki i gotowe!

piątek, 20 września 2013

Здорове і поживне сніданя-налесник з муки разовой! (Не лем для дівчат!) / Zdorowe i pożywne śnidania- nalesnyk z muky razowoj! (Ne lem dla diłczat!) / Zdrowe i pożywne śniadanie-naleśnik z mąki razowej! (Nie tylko dla dziewczyn!)
Не од гнески вiдомо же снiданя єст найважнiжше в протязi дня. Маш уж дост канапок з бiлого хлиба з шинком або паштетом? Вкажу Вам як в кинци попрашчати ся з нуднима канапками. Гнески перша пропозиця-здоровий i поживний налесник, котрому подаруй свої улюблени додатки!


Ne od hnesky widomo, że śnidania jest najważniższe w protjazi dnia. Masz uż dost kanapok z biłoho chliba z szynkom abo pasztetom? Wkażu Wam jak w kincy popraszczaty sia z nudnyma kanapkamy. Hnesky persza propozycja-zdorowy i pożywny nalesnyk, kotromu podaruj swoi ulubleny dodatky!


Nie od dziś wiadomo, że śniadanie to najważniejszy posiłek w ciągu dnia. Masz już dojść klasycznych kanapek z białego pieczywa z plastrem szynki lub warstwą pasztetu? Pokażę Wam jak raz na zawsze pożegnać się z nudnymi kanapkami. Dzisiaj pierwsza propozycja-zdrowy i pożywny naleśnik, któremu podaruj Twoje ulubione dodatki!

Склад:
Налесник:
0,5 л молока
1 шкланка перевареной води
ок. 2 шкланки муки житной разовой
яйце
сiль

 Skład:
Nalesnyk:
0,5 l mołoka
1szklanka perewarenoj wody
ok. 2 szklanky muky żytnioj razowoj 
jajce
sil

Skład:
Naleśnik:
0,5 litra mleka
1 szklanka przegotowanej wody
ok. 2 szklanki mąki żytniej razowej
jajko
sólczwartek, 19 września 2013

з циклу: історіі без моралу / z cyklu: historie bez morału

При оказйі робліня компотy з чорного бзу, пригадала ся мі істория, як в садочку до обіду тіж доставалисме компот. І єдного дня- смотрю і не вірю! Аж ся злаклам як тото взрілам. В моім компоті пливала сой мурянка!

***

Pry okazji roblinia kompotu z czornoho bzu, pryhadała mi sia istoryja, jak w sadoczku do obidu tiż dostawalysme kompot. I jednoho dnia- smotrju i ne wirju! Aż sia zlakałam jak toto wzriłam. W moim kompoti pływała soj murjanka!

***

Przy okazji robienia kompotu z czarnego bzu, przypomniała mi się historia, jak w przedszkolu do obiadu też dostawaliśmy kompot. I jednego dnia- patrzę i nie wierzę! Aż się przestraszyłam jak to zobaczyłam. W moim kompocie pływała sobie mrówka! А яки сут ваши спомини з садочка? / A jaky sut waszy spomyny z sadoczka? / A jakie są wasze wspomnienia z przedszkola?

środa, 18 września 2013

Курчак з моцарелом/ kurczak z mozzarellą

Продукти:
сир моцарела 
куряча груд
помидор
оливки 

1. Курчака кроiме на тоньки пластри i приправламе. Вариме курчака на парi. 
2. Накладаме на курчака помiдор, оливки i на кiнци пластер моцарелi. Печеме в пецу аж сир ся стопит.

Produkty:
syr mozzarella
kurjacza hrud
pomidor
olywky

1. Kurczaka kroime na tońky plastry i pryprawlame. Waryme kurczaka na pari. 
2. Nakladame na kurczaka pomidor, olywky i na kincy plaster mozzarelli. Peczeme w pecu aż syr sia stopyt.


Składniki:
kulka mozzarelli
pierś z kurczaka 
pomidor 
oliwki 

1. Kurczaka kroimy w cienkie plastry i przyprawiamy. Gotujemy kurczaka na parze. 
2. Nakładamy na kurczaka pomidor, oliwki i na końcu plaster mozzarelli. Wkładamy do piekarnika, żeby ser się roztopił.Церков в моді! / Cerkoł w modi! / Cerkiew w modzie!

Осінніа інспірація / Osinnia inspiracja / Jesienna inspiracja

Не маш помислу на оссіню стилізацію?

 зазрий до церкви!

 Наймодніши сукіенки вигладают як вшити з церковних хоругви а модельки на головах носять шлюбни корони!

***
Ne masz pomysłu na osinniu stylizacju?

Zazryj do cerkwy!

Najmodniszy sukienky wyhladajut jak wszyty z cerkownych chouhwy a modelky na hołowach nosiat szliubny korony!

***
Nie masz pomysłu na jesienną stylizację?

Zajrzyj do cerkwi!

Najmodniejsze sukienki wyglądają jak uszyte z cerkiewnych chorągwi a modelki na głowach noszą ślubne korony!


Увага! 
Маме уж першу особу, котра заінспірувала ся нашим постом!
***
Uwaha! 
Mame uż perszu osobu, kotra zainspirowala sia naszym postom!
***
Uwaga!
Mamy już pierwszą osobę, która zainspirowała się naszym postem!


wtorek, 17 września 2013

з циклу: історіі без моралу / z cyklu: historie bez morału

В моім рідним селі, єдного дня, дідо Ваніо приніс з лісу маленьку саренку. Била так слаба, же сама не стояла на ногах, єй мама правдоподібно втопила ся в річці, коло котрой дідо єй нашли. В хижи оказало ся, же то єлонек, назвалисме го Тосєк. Кормилисме го як дітину- молоком з фляшки. Як підріс, обжерал вшитки мамини квітки, а найвеце любил пеларгоні. Барс любил ходити сой до ліса на спацери, аж єдного дня пішол і уж не вернул...
Тепер за кожним разом, як серни підходят під хижу маме надію, же то наш Тосєк  зо свойом серніом родином...

***


 W moim ridnym seli, jednoho dnia, dido Łanio prynis z lisu maleńku sernu. Była tak słaba, że sama ne stojała na nohach, jej mama prawdopodibno wtopyła sia w riczci, koło kotroj dido jej naszly. W chyży okazało sia, że to jelonok, nazwalysme ho Tosiek. Kormylysme ho jak ditynu- mołokom z flaszky. Jak pidris, obżerał wszytky mamyny kwitky, a najwece lubył pelargonii. Bars lubył chodyty soj do lisa na spacery, aż jednoho dnia piszoł i ne wernuł...
Teper za kożnym razom jak serny pidchodiat pid chyżu, mame nadiju, że to nasz Tosiek zo swojom serniom rodynom.

***
W mojej rodzinnej wsi, jednego dnia, dziadek Łanio przyniósł z lasu malutką sarenkę. Była tak słaba, że sama nie dała radę stać na nogach. Jej mama prawdopodobnie utopiła się w rzeczce, koło której dziadek znalazł sarenkę. W domu okazało się, że to jelonek, nazwaliśmy go Tosiek. Karmiliśmy go jak dziecko-mlekiem z butelki. Gdy podrósł, obżerał wszystkie kwiatki mojej mamy, a najbardziej lubił pelargonie. Bardzo lubił chodzić do lasu na spacery, aż jednego dnia poszedł i nie wrócił...
Teraz za każdym razem jak sarny podchodzą pod dom, mamy nadzieję, że to nasz Tosiek ze swoją sarnią rodziną...

Tебетівка, Tebetiłka, Chusta

Осін за пасом, а ти іщи не маш куфайки і мерзнеш на вітри?
Нич страченого!
Вийми зо свойой або бабиной шафи теветівку і опатул ся, а не буде ти страшна осіння погода!
***
Osin za pasom, a ty iszczy ne masz kufajky i merznesz na witry?
Nycz straczenoho!
Wyjmy zo swojoj abo babynoj szafy tebetiłku i opatul sia, a ne bude ty straszna osinnia pohoda!
***
Jesień za pasem, a ty wciąż nie masz kufajki i marzniesz na wietrze?
Nic straconego!
Wyjmij ze swojej, albo babcinej szafy chustę i opatul się, a nie będzie ci straszna jesienna pogoda!спосіб на коралі / sposib na korali / sposób na korale

плюси: / plusy
+гарні виглядат / harni wyhladat / ładnie wygląda
+додає сільского уроку / dodaje silskoho uroku / dodaje sielskiego uroku
мінуси: / minusy
не охоронит пред силним вітром / ne ochoronyt pred sylnym witrom / nie ochroni przed silnym wiatrem

спосіб на звізду / sposib na źwizdu / sposób na gwiazdę

плюси: / plusy
+в получиню з окулярами творит камуфляж в тлумі / w połuczyniu z okularamy tworyt kamuflaż w tłumi / w połączeniu z okularami tworzy kamuflaż w tłumie
+хоронит шию і уха пред вітром / choronyt szyju i ucha pred witrom / chroni szyję i uszy przed wiatrem
мінуси: / minusy
-твій любий може тя непізнати / twij lubyj moze tja ne piznaty / twój luby może cię nie poznać

спосіб на змерзлу квоку / sposib na zmerzłu kwoku / sposób na zmarzłą kwokę

плюси: / plusy
+не страшни ти буде вітер / ne straszny ty bude witer / nie straszny ci będzie wiatr
+заощадиш на "Холінексі" / zaoszczadysz na "cholineksi" / zaoszczędzisz na "cholineksie"
мінуси: / minusy
-иде ся в тим запарити / yde sia w tym zaparyty / można się w tym zaparzyć

спосіб на свашку / sposib na swaszku / sposób na swatkę

плюси: / plusy
+терло в рамена / tepło w ramena / ciepło w ramiona
+оживит найзвикліший зестав джінси + Т-шірт / ożywyt najzwykliszyj zestaw dżinsy + t-szirt / ożywi najzwyklejszy zestaw jeansy + t-shirt
мінуси: / minusy
тяжко зашмарити торбу на рамено / tjażko zaszmaryty torbu na rameno / ciężko zarzucić torbę na ramię

Lasagne

Продукты:
макарон до Ласаґне
старти жовти сир

м'ясо:
1 кг м'ясa меленого
пассата помідорова
3 зубки часнику
цибуля

Сос бешамель:
пiль косткы масла
2 столовы лижкы мукы
шкланка молока

1. Cмажиты цибулю на олію, додати найперше м'ясо, а коли буде готове додати пассату. Ціліст доправламе чеснком і приправамы.
2.  Рихтуєме сос бешамель: в горнци розтапламе піль косткы масла. Додаєме муку і мішаме барс енергічні аж ся зробит засмажка. Додаєме молоко і мішаме скоро аж згустніє і ся заготує.

3. Тепетр приригтуйме начиня жароодпорне, готове м'ясo, сос і макарон. На спід начиня даєме сос, потім макарон котрим заповнюємe спід начиня. Наступні даєме м'ясо i  сос. Варствы вигладают так: макарон, м'ясо, сос аж скінчат нам ся продукты. На горі даєме макарон котры посипуєме жовтим сиром. Важне бы дати сир від разу пред вложиніом до пеца, бо коли даме го за пізно макарон може ся припалиты.
4. Печеме в пецу около 30-40 минут в температурi 180 C.
Уваги:
1. Заміст пассаты можеме ужиты помідорів в пушці або пшецєру помідорового.
2. Жебы lasagne была богатша можна додати брокул або шпінак.

Produkty:

Makaron do lasagne
sterty żołty syr

Miaso:
1 kg melenoho miasa
passata pomidoroła
3 zubky czasnku
cebula

Sos beszamelowy:
pił kostky masła
2 łyżki mąki
szklanka mołoka


1. Smażyme cebulu na oliju, dodajeme najpersze miaso, a koly bude już hotowe dodajeme passatu pomidorowu. Ciłist doprawlame czesnkom i pryprawamy. 
2. Rychtujeme sos beszamelowy: w horncy roztaplame pił kostky masła. Dodajeme muky, meszame bars energiczni, aż sia zrobyt zasmażka. Dodajeme mołoko i miszame skoro, aż zhustnije i sia zahotuje.
3.Teper pryrychtujme naczynia żaroodporne, hotowe miaso, sos i makaron. Na spid naczynia dajeme sos, potim makaron, kotrym zapołniujeme ciłkowyto naczynia. Nastupni dajme miaso i sos, czyli warstwy wyhladajut tak: makaron, miaso, sos aż skinczat nam sia produkty. Na hori dajeme makaron, kotry posypujeme żołtym syrom. Ważne, by daty syr wid razu pred włożyniom do peca, bo koly dame ho za pizno to makaron może sia prypalyty.
4.Peczeme w pecu ok. 30-40 min w temperaturi 180 C.
Uwahy:
1.Zamist passaty możeme użyty pomidorił w puszci alo przecieru pomidorowoho.
2.Żeby lasagne była bohatsza można dodaty brokuł abo szpinaku.

Składniki:
Makaron do lasagne
starty ser żółty

Mięso:
1 kg mięsa mielonego
passata pomidorowa
3 ząbki czosnku
cebula

Sos beszamelowy:
pół kostki masła
2 łyżki mąki
szklanka mleka
1. Cebulę smażymy na oleju, dodajemy najpierw mięso mielone, a gdy będzie już gotowe dodajemy passatę. Całość doprawiamy zmiażdżonym czosnkiem i przyprawami. 
2. Przygotowujemy sos beszamelowy: w garnku roztapiamy pół kostki masła. Dodajemy mąki, mieszamy bardzo energicznie, aż zrobi się zasmażka. Dodajemy mleko i mieszamy szybko, aż zgęstnieje i się zagotuje. 
3. Przygotowujemy naczynie żaroodporne, gotowe mięso i sos oraz makaron. Na spód naczynia dajemy sos, potem makaron, którym całkowicie zapełniamy powierzchnię naczynia. Następnie dajmy mięso i sos, czyli warstwy wyglądają następująco: makaron, mięso, sos, aż skończą nam się składniki. Na górze dajemy makaron, który posypujemy serem żółtym. Ważne, aby dać ser od razu przed włożeniem do piekarnika, bo gdy damy go po jakimś czasie makaron nam się spali. 
4. Pieczemy w piekarniku ok.30-40 minut w temperaturze 180 C. 
Uwagi:
1. Zamiast passaty możemy użyć pomidorów w puszcze lub przecieru pomidorowego. 
2. Aby lasagne była treściwsza można dodać warzyw: brokuł lub szpinak.