wtorek, 17 września 2013

Lasagne

Продукты:
макарон до Ласаґне
старти жовти сир

м'ясо:
1 кг м'ясa меленого
пассата помідорова
3 зубки часнику
цибуля

Сос бешамель:
пiль косткы масла
2 столовы лижкы мукы
шкланка молока

1. Cмажиты цибулю на олію, додати найперше м'ясо, а коли буде готове додати пассату. Ціліст доправламе чеснком і приправамы.
2.  Рихтуєме сос бешамель: в горнци розтапламе піль косткы масла. Додаєме муку і мішаме барс енергічні аж ся зробит засмажка. Додаєме молоко і мішаме скоро аж згустніє і ся заготує.

3. Тепетр приригтуйме начиня жароодпорне, готове м'ясo, сос і макарон. На спід начиня даєме сос, потім макарон котрим заповнюємe спід начиня. Наступні даєме м'ясо i  сос. Варствы вигладают так: макарон, м'ясо, сос аж скінчат нам ся продукты. На горі даєме макарон котры посипуєме жовтим сиром. Важне бы дати сир від разу пред вложиніом до пеца, бо коли даме го за пізно макарон може ся припалиты.
4. Печеме в пецу около 30-40 минут в температурi 180 C.
Уваги:
1. Заміст пассаты можеме ужиты помідорів в пушці або пшецєру помідорового.
2. Жебы lasagne была богатша можна додати брокул або шпінак.

Produkty:

Makaron do lasagne
sterty żołty syr

Miaso:
1 kg melenoho miasa
passata pomidoroła
3 zubky czasnku
cebula

Sos beszamelowy:
pił kostky masła
2 łyżki mąki
szklanka mołoka


1. Smażyme cebulu na oliju, dodajeme najpersze miaso, a koly bude już hotowe dodajeme passatu pomidorowu. Ciłist doprawlame czesnkom i pryprawamy. 
2. Rychtujeme sos beszamelowy: w horncy roztaplame pił kostky masła. Dodajeme muky, meszame bars energiczni, aż sia zrobyt zasmażka. Dodajeme mołoko i miszame skoro, aż zhustnije i sia zahotuje.
3.Teper pryrychtujme naczynia żaroodporne, hotowe miaso, sos i makaron. Na spid naczynia dajeme sos, potim makaron, kotrym zapołniujeme ciłkowyto naczynia. Nastupni dajme miaso i sos, czyli warstwy wyhladajut tak: makaron, miaso, sos aż skinczat nam sia produkty. Na hori dajeme makaron, kotry posypujeme żołtym syrom. Ważne, by daty syr wid razu pred włożyniom do peca, bo koly dame ho za pizno to makaron może sia prypalyty.
4.Peczeme w pecu ok. 30-40 min w temperaturi 180 C.
Uwahy:
1.Zamist passaty możeme użyty pomidorił w puszci alo przecieru pomidorowoho.
2.Żeby lasagne była bohatsza można dodaty brokuł abo szpinaku.

Składniki:
Makaron do lasagne
starty ser żółty

Mięso:
1 kg mięsa mielonego
passata pomidorowa
3 ząbki czosnku
cebula

Sos beszamelowy:
pół kostki masła
2 łyżki mąki
szklanka mleka
1. Cebulę smażymy na oleju, dodajemy najpierw mięso mielone, a gdy będzie już gotowe dodajemy passatę. Całość doprawiamy zmiażdżonym czosnkiem i przyprawami. 
2. Przygotowujemy sos beszamelowy: w garnku roztapiamy pół kostki masła. Dodajemy mąki, mieszamy bardzo energicznie, aż zrobi się zasmażka. Dodajemy mleko i mieszamy szybko, aż zgęstnieje i się zagotuje. 
3. Przygotowujemy naczynie żaroodporne, gotowe mięso i sos oraz makaron. Na spód naczynia dajemy sos, potem makaron, którym całkowicie zapełniamy powierzchnię naczynia. Następnie dajmy mięso i sos, czyli warstwy wyglądają następująco: makaron, mięso, sos, aż skończą nam się składniki. Na górze dajemy makaron, który posypujemy serem żółtym. Ważne, aby dać ser od razu przed włożeniem do piekarnika, bo gdy damy go po jakimś czasie makaron nam się spali. 
4. Pieczemy w piekarniku ok.30-40 minut w temperaturze 180 C. 
Uwagi:
1. Zamiast passaty możemy użyć pomidorów w puszcze lub przecieru pomidorowego. 
2. Aby lasagne była treściwsza można dodać warzyw: brokuł lub szpinak. 

1 komentarz:

  1. Mmmm... Narobiłaś mi smaka Maryś na tę lasagnę...

    Wytrwałości i powodzenia w blogowaniu życzę! ;)

    OdpowiedzUsuń