czwartek, 26 września 2013

Перемишль / Przemyśl

Уж недолго зачне ся рік академіцкий, але покла што, мами іщи вільне і длатого возиме ся по світі...
Остатніо каменисти пути заведли нас до Перемишла.  Я (Міля) і моя кузинка Оксана, яко першу одвідалисме "Шашквичівку", де як ся оказало, принял ся спосіб ношіня тебетівки "на свашку".
***
Uż hedołho zaczne sia rik akademickyj, ale pokla szto, mamy iszczy wilne i dlatoho wozyme sia po świti...
Ostatnio kamenysty puty zawedly nas do Peremyszla. Ja (Mila) i moja kuzynka Oksana, jako perszu odwidalysme "Szaszkewycziłku", de jak sia okazało, pryniał sia sposib noszinja tebetiłky "na swaszku".
***
Już niebawem zacznie się rok akademicki, ale póki co, mamy jeszcze wolne i dlatego wozimy się po świecie...
Ostatnio kamieniste drogi zawiodły nas do Przemyśla. Ja (Mila) i moja kuzynka Oksana, jako pierwszy odwiedziłyśmy Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Markiana Szaszkewicza, gdzie jak się okazało, przyjął się sposób noszenia chusty "na swatkę".

Певно не зналисте, же гел "CZEŚĆ" радит ся дупом...
***
Pewno ne znalyste, że heł "CZEŚĆ" radyt sia dupom...
***
Pewnie nie wiedzieliście, że tu "CZEŚĆ" mówi się pupą...


Одвідвлисме тіж "Музей Землі Перемиськой".
Барс нам ся подабала експозіця, а іщи веце тарас з видоком на місто і шибами в котрих одбияли ся наши гамбочки, длатого зробилисме сой слітфоці.
***
Odwidalysme tiż "Muzej Zemli Peremyskoj".
Bars nam sia podabała ekspozycija, a iszczy wece taras z wydokom na misto i szybamy w kotrych odbyjaly sia naszy gamboczky, dlatoho zrobylysme soj słitfoci.
***
Odwiedziłyśmy też "Muzeum Ziemi Przemyskiej".
Bardzo podobała nam się ekspozycja, a jeszcze bardziej taras z widokiem na miasto i szybami w których odbijały się nasze twarze, dlatego też, zrobiłyśmy sobie słitfocie.
В ночи, місто найліпше вигладат з Копца Татарского, або з балкону інтернату хлопців, котрий містит ся зараз обок.
***
W noczy, misto najlipsze wyhladat z Kopca Tatarskoho, abo z balkonu internatu chłopcił, kotryj mistyt sia zaraz obok.
***
W nocy, miasto najlepiej wygląda z Kopca Tatarskiego, albo z balkonu internatu chłopców, który mieści się zaraz obok.
 Перед виіздом з того крас міста, вартало лишити по собі даку паміатку- за то купилисме нашим газдиням крячок вжоса. Признате, же стилово вигладат в старим горци :)
***
Pered wyizdom z toho kras mista, wartało lyszyty po sobi daku pamiatku- za to kupylysme naszym gazdyniam krjaczok wrzosa. Pryznate, że stylowo wyhladat w starym horcy :)
***
Przed wyjazdem z tego urodziwego miasta, wypadało zostawić po sobie jakąś pamiątkę- dlatego kupiłyśmy naszym gospodyniom krzaczek wrzosa. Przyznajcie, że stylowo wygląda w starym garnku :)


3 komentarze:

  1. Treba było powisty że sia wyberate do Peremyszla, może w kincy bym poichał :o

    aha zabył jem że kurczaky sia samy ne zroblat

    OdpowiedzUsuń
  2. wsiadyl hejtery, de tot świt zmirjat

    OdpowiedzUsuń