poniedziałek, 30 grudnia 2013

Wesołych Świąt!Wszystkim, którzy krzątają się teraz przygotowując wigijijną ucztę i tym, którzy sie lenią w oczekiwaniu na nią, życzymy wesołych świąt!
Одіня Сьвяточне / Odzienie Świąteczne

Хибал для вшитких сьвята то винятковий час. Останіо нашлам стару знимку, як стою з мамом під церквом в Панкній, а в руці тримам велкій подарок од Святого Миколая :)
***
Chybal dla wszytkych świata to wyniatkowyj czas. Ostanio naszłam staru znymku, jak stoju z mamom pid cerkwom w Panknij, a w ruci trymam welkyj podarok od Światoho Mykołaja :)
***
Chyba dla wszytkich święta to wyjątkowy czas. Ostatnio znalazłam stare zdjęcie, na którym stoję z mamą pod cerkwią w Pętnej, trzymając wielki prezent od Świętego Mikołaja :)  

Покла што, о такій зимі як на тій знимці можн си лем помарити, але має то тіж своі плюси- той вишиваний плащик не надаєт ся на велки морози, а тепер буде в сам раз!
*** 
Pokla szto, o taki zymi jak na tij znymci można sy lem pomaryty, ale maje to tiż swoi plusy- toj wyszywanyj płaszczyk ne nadajet sia na welky morozy, a teper bude w sam raz!
***
Jak narazie, o takiej zimie jak na tym zdjęciu można sobie tylko pomarzyć, ale ma to też swoje plusy- ten wyszywany płaszczyk nie nadaje się na wilkie mrozy, a teraz będzie w sam raz!niedziela, 29 grudnia 2013

Запеєкани баклажани / Zapiekane bakłażany

То перепис на єдно з моіх улюблених дань! Передставлям запєкани баклажани з помідорами :)

To perepys na jedna z moich ulublenych dań! Peredstawlam zapjekany bakłażany z pomidoramy :)

To przepis na jedno z moich ulubionych dań! Przedstawiam zapiekane bakłażany z pomidorami :)

Складники:
-2 баклажани
- кроєни помідори з картоника або пушки
- зілля провансарски
- 2-3 зубки чеснку
- сир жобтий
- сир пецоріно
- олива з оливок

Składnyky: 
- 2 bakłażany
-krojeny pomidory z kartonika abo puszky
-zilla prowansarsky
-2-3 zubky czesnku
- syr żowtyj
- syr pecorino
-olywa z olywok

Składniki:
- 2 bakłażany
- krojone pomidory z kartonika lub puszki
- zioła prowansarskie
- 2-3 ząbki czosnku
- ser żółty
- ser pecorino
-oliwa z oliwek

Начиня жароодпорне (або кілка менших) натовстити оливом. Наставити пекарник на 180 стопни. Кроєни помідори вимішати з перетисненим без праску ческком і двома ложками зіл провансарских. Баклажани покроіти в плястри- я покроілам вздолж і укладалам на зміну з помідорами в малих мисочках як лазаню. В припадку векшого начиня ліпше покроіти вшеж, на округли таларки грубости піл центиметра і полати помідорами. На верха уложити сир жовтий і посирати стертим сиром пецоріно.
Всадтити до нагрітого пекарника на ок. 40 хвилин.
Naczynia żaroodporne (abo kilka menszych) natołstyty olywom.  Nastawyty pekarnyk na 180 stopny. Krojeny pomidory wymiszaty z peretysnenym bez prasku czesnkom i dwoma łyżkamy ził prowansarskych. Bakłażany pokroity w plastry- ja pokroiłam wdołż i układałam na zminu z pomidoramy w małych mysoczkach, jak lazaniu. W prypadku wekszoho naczynia lipsze pokroity wszerz, na okryhły talarky hrubosty pił centymetra i polaty pomidoramy. Na wercha ułożyty syr żowtyj i posypaty stertym syrom pecorino.
Wsadyty do nahritoho pekarnyka na ok. 40 chwylyn.

Naczynie żaroodporne (lub kilka mniejszych) natłuścić oliwą. Nastawić piekarnik na 180 stopni. Krojone pomidory wymieszać z przeciśniętym przez praskę czosnkiem i dwoma łyżkami ziół prowansarskich. Bakłażany pokroić w plastry- ja pokroiłam wzdłuż i układałam na przemian z pomidorami w małych miseczkach żaroodpornych jak lasagne. W przypadku dużego naczynia polecam pokroić wszerz, na okrągłe talarki grubości pół centymetra, polać pomidorami. Na wierzchu ułożyć ser żółty i posypać startym serem pecorino.
Danie włożyć do nagrzanego piekarnika i zapiekać około 40 minut.


piątek, 20 grudnia 2013

Квітник / Kwietnik

В Кракові в засаді не спосіб розпізнати яку маме пору року. З огладу на кольористику можна єй назвати пором шаро-буром. На щастя од видоків за вигладом одтігат ня видок квітника, на котрим росльини не звертают уваги на погоду і зеленят ся. Найвеце шмарят ся в очи солянум- рослина о яскраво помараньчових кульках, котрих свіжий колір зістал мойом гнесьніом інспірацйом. 
***
W Krakowi w zasadi ne sposib rozpiznaty jaku mame poru roku. Z ohladu na kolorystyku można jej nazwaty szaro-burom. Na szczastja od wydokił za wyhladom odtihat nia wydok kwitnyka, na kotrym poslyny ne zwertajut uwahy na pohodu i zeleniat sia. Najwece szmarjat sia w oczy solanum- roslyna o jaskrawo pomaranczewych kulkach, kotrych swiżyj kolir zistał mojom hneśniom inspiracjom.
***

W Krakowie w zasadzie nie sposób rozpoznac jaką mamy porę roku. Ze względu na kolorystykę możnaby ją nazwać porą szaro-burą.
Na szczęście od widoku za oknem odciąga mnie widok kwietnika, na którym rośliny nie zwracają uwagi na pogodę i zielenią się. Najbardziej odznacza się na tym tle solanum- roślina o jaskrawo pomarańczowych kulkach, której świeży kolor został moją dzisiejszą inspiracją :)

Помішалам сочисту помараньчеву спідничку з блузком в акварелови взори. До того кропля туркусу в формі бранзолетки і черевикіл.
***
Pomiszałam socystu pomaranczewu spidnyczku z bluzkom w akwarelowy wzory. Do toho kropla turkusu w formi branzoletky i czerewykił.
***

Pomieszałam soczytą pomarańczową spódniczkę z bluzką w akwarelowe printy. Do tego kropla turkusu w formie bransoletki i butów. 

wtorek, 10 grudnia 2013

Не вшитко золото што ся сьвітит / Nie wszystko złoto co się świeci


Брак сонця треба сой дачим зрекомпенсувати. Пороч справджених способів, як теплий коц і какао, пропоную стрій в колорі літних, золотих промені сонця. Дизайнери уж од кілкох сезонів підкохуют ся в золотим колорі і удовідняют, же надаєтся не лем на вечер. 
***

Brak soncia treba soj daczym zrekompensuwaty. Porocz sprawdżenych sposobił, jak tepłyj koc i kakao, proponuju strij w kolori litnych, zołotych promeni soncia. Dyzajnery uż od kilkoch sezonił pidkochujut sia w zołotym kolori i udowidniajut, że nadajetsia ne lem na weczer.
***

Brak słońca trzeba sobie czymś zrekompensować. Prócz sprawdzonych sposobów, jak ciepły koc i kakao, proponuję strój w kolorze letnich, złocistych  promieni słonecznych. Projektanci już od kilku sezonów podkochują się w złotym kolorze i udowadniają, że nadaje się on nie tylko na wieczór.


Я до грудневих варунків пристосувалам золоту спідничку міні, котра тратит свій дискотековий характер в товаристві грубих райстоп, іщи грубшого шведра і зимових козаків.
***

Ja do hrudnewych warunkił prystosuwałam zołotu spidnyczku mini, kotra tratyt swij dyskotekowyj charakter w towarystwi hrubych rajstop, iszczy hrubszoho szwedra i zymowych kozakił.
***

Ja do grudniowych warunków zaadaptowałam złotą miniówkę, która traci swój dyskotekowy charakter w towarzystwie grubych rajstop, jeszcze grubszego swetra i zimowych kozaków. 

Шведер- діло мами
Спідничка- з випродажи в Зарі
Райстопи- Пепко
Козаки- вигребани в певниці
***
Szweder- diło mamy
Spidnyczka- z wyprodaży w Zari
Rajstopy- Pepco
Kozaky- wyhrebany w pewnyci
***

Sweter- dzieło mamy
Spódniczka- łup z wyprzedaży w Zarze
Rajstopy- Pepco
Kozaki- wygrzebane w piwnicy


środa, 4 grudnia 2013

Спідниця на кожну оказю / Spódnica na każdą okazję


Спідниця в лудови взори надаєтся на кожну оказю.
Гнеска запрезентуєме єй в версйі роково-хірісовской, котра по пару дрібних змінах надаст ся тіж на виступ з Колесом Сільских Ґаздинь!
***
Spidnycia w ludowy wzory nadajetsia na kożnu okazju.
Hneska zaprezentujeme jej w wersji rokowo-hipisowskoj, kotra po paru dribnych zminach nadast sia tiż na wystup z Kolesom Silskych Gazdyń!
***

Spódnica w ludowe wzory nadaje się na każdą okazję. 
Dziś zaprezentujemy ją w wersji rokowo-hipisowskiej, która po paru drobnych przeróbkach świetnie nada się też na występ gościnny z Kołem Gospodyń Wiejskich!
Підставом для той стилізацйі є усміх на гамбі і спідниця в квіти. До того простий, чорний підкошелок, барвний шал і опаска на волося ручні роблена. В разі острого сонця або натрутних папараззі і іхніх фльеши полечаме тіж сміючи ся окулярі :)
***
Pidstawom stylizacji je uśmich na hambi i spidnycia w kwity. Do toho prostyj, czornyj pidkoszelok, barwnyj szal i opaska na wołosia ruczni roblena. W razi ostroho soncia abo natrutnych paparazzi i ichnich fleszy poleczame tiż smijuczy sia okulari :)
***
Podstawą stylizacji jest uśmiech na twarzy i kwiecista spódnica, do tego prosty czarny podkoszulek, barwny szal oraz opaska na włosy ręcznie robiona. W razie ostrego słońca lub natrętnych paparazzi i ich fleszy polecamy śmiejące się okulary :)


На виступ з Кольесом Сільских Ґаздинь, вистарчит замінити шаль на хафтувани ґорсет, волося заплести в косу а шию прибрати культовима червонима коралами!
***
Na wystup z Kolesom Silskych Gazdyń, wystarczyt zaminyty szal na chaftuwany gorset, wołosia zaplesty w kosu a szyju prybraty kultowyma czerwonyma koralamy!
***
Na występ z Kołem Gospodyń Wiejskich, wystarczy zamienić szal na haftowany gorset, włosy zapleść w warkocz a szyję ozdobić sznurem kultowych czerwonych korali!


А може кус кускусу?/A może trochę kuskusu?
Склад:
половина опакуваня каши кускус 
цукіня 
2 паприки
баклажан 
помідорки cherry
базиля
розмарин
сир фета або жовтий
костка булйонова
олиба з оливок
1. Паприку, цукіню, баклажан кроіме а помідорки лишаме в цілости. Ярини вкладаме на блашці до пеца і гріллуєме.
2. Кашу бсипуєме до начиня і заліваме горячим булйоном. Чекаме 10 мін аж набере води і доперва товди мішаме віделцйом.
3. В мисці на перемін ідут варстви кускусу, ярин і сира (фети або жовтого). Покропити оливом по сцінах миски.


Skład:
pół opakowania kaszy kuskus 
cukinia
2 papryki
bakłażan
2 cebule
pomidorki cherry
bazylia
rozmaryn
ser feta lub ser żółty pokrojony w kostkę
kostka bulionowa
oliwa z oliwek


1. Paprykę, cukinię, bakłażan i cebulę kroimy, a pomidorki zostawiamy w całości. Warzywa wkładamy na blaszce do piekarnika i grillujemy.
2. Kaszę wsypujemy do naczynia i zalewamy wrzącym bulionem. Czekamy ok. 10 min aż napęcznieje wodą  i dopiero wtedy mieszamy delikatnie widelcem.
3. W misce układamy na przemian warstwy kuskusu, warzyw i sera (fety lub żółtego). Skraplamy oliwą z oliwek po ściankach miski.


sobota, 30 listopada 2013

Кінец листопада / Koniec listopada

Разом з кінціом листопада пришол кінец теплих дні. Панцерни шведер то абсолутни must have! Не мож ся без ніого обійти коли на поли дує морозом. 
***
Razom z kinciom lystopada pryszo kinec tepłych dni. Pancerny szewder to absolutny must have! Ne moż sia bez nioho obijty koly na poly duje morozom.
*** 
Razem z końcem listopada przyszedł kres cipłych dni. Pancerny sweter to teraz absolutny must have! Nie da się bez niego obejść, gdy na zewnątrz wieje mroźny wiatr.

Порядни, тепли козаки нашлам в певниці, а коли іх вичистилам, бабусіа усвідомили ня же то єй стари, правдиви лемківски скірні... 
***
Porjadny, tepły, kozaky naszam w pewnyci, a koly ich wyczystyłam, babusia uświdomyła nia, że to jej stary, prawdywy lemkiwsky skirni...
***
Porządne, ciepłe kozaki znalazłam w piwnicy, a kiedy je wyczyściłam, babcia powiedziała, że to jej stare buty- prawdziwe łemkowskie skirnie


Шведер- робота Бабусі
Спідниця- дісталам од тети 
Скірні- нашлам в певниці
***
Szweder- robota babusi
Spidnycia- distałam od tety
Skirni- naszłam w pewnyci

***
Sweter- dzieło babci
Spódnica- prezent od cioci
Kozaki- znalezione w piwnicy


wtorek, 26 listopada 2013

Заним гпаде сніг / Zanim spadnie śnieg

Погода підповідат нам, же уж ближше до зими як до літа. Єднак не мусит нам то вадити в ношиню легких суконок пригадуючих халки (Бабуся, што правда, попукали мі в голову). В кожним разі треба ся товдил одіти в тепли шкарпети або райстопи і кошелy чи шведрик, котри охоронит рамена пред вітром.
***
Pohoda pidpowidat nam, że uż blyższe do zymy jak do lita. Jednak ne musyt nam to wadyty w noszyniu lehkych sukonok pryhadujuczych halky (Babusia, szto prawda popukaly mi w hołowu). W kożnym razi treba sia towdyl odity w tepły szkarpety abo rajstopy i koszelu czy szwedryk, kotry ochoronyt ramena pred witrom.
***
Pogoda podpowiada nam, że już bliżej nam do zimy niż do lata. Co jednak nie musi nam przeszkadzać w noszeniu lekkich sukienek przypominających halki (Babcia, co prawda, popukała mi do głowy). W każdym razie niezbędne są wówczas ciepłe skarpety lub rajstopy i koszula albo sweterek chroniące ramiona przed wiatrem. 


Хотящи одсвіжити гардеробу, пропоную заміст закупів перегланути темни кути шафи. Останіо греблучи в гардеробі, нашлам собі стари скіряни паски ґарнітурови тата, закурени офіцерки бабусі і кілька старих суконок мами. Єднy з них мам на знимці :)
***
Chotjaszczy odświżyty harderobu, propnuju zamist zakupił perehlanuty temny kuty szafy. Ostanio hrebluczy w harderobi, naszłam sobi stary skirjany pasky garniturowy tata, zakureny oficerky babusi i kilka starych sukonok mamy. Jednu z nych mam na znymci :)
***
Chcąc odświeżyć garderobę, proponuję zamiast zakupów przeczesać ciemne zakamarki szaf. Ostatnio grzebiąc w garderobie przywłaszczyłam sobie stare skórzane paski garniturowe taty, zakurzone oficerki babci i kilka starych sukienek mamy. Jedną z nich jest ta na zdjęciach :)

Суконка- по Мамі
Закольанівки- GATE в Бардейові
Кошела- вкрадена сестрі
Коралі- мам од завжди
Черевики- позичени од Юлки з Мокрого
***
Sukonka- po Mami
Zakolaniwky- GATE w Bardejovi
Koszela- wkradena sestri
Korali- mam od zawżdy
Czerewyky- pozyczeny od Julky z Mokroho
***
 Sukienka- po Mamie
Zakolanówki- GATE w Bardejovie
Koszula- ukradziona siostrze
Koraliki- mam od zawsze
Buty- pożyczone od Julki z Mokrego

Внесок з того такий, же не теба мати міха грайцаріл ани золотой карти кредитовой, жеби вигладати дос байка :D
***
Wnesok z toho takyj, że ne treba maty micha hrajcarił any zołotoj karty kredytowoj, żeby wyhladaty dos bajka :D
***
Wniosek z tego taki, że nie trzeba mieć worka pieniędzy ani złotej karty kredytowej, żeby wyglądać całkiem do rzeczy :D

piątek, 22 listopada 2013

Сніданя на добрий ден! / Śniadanie na dobry dzień!

Грейпфрут на тепло / Grejpfrut na ciepło


Потрібни будут: 

 • Грейпфрут
 • 2 лижочки бронзового цукру
 • Піл лижочки цинамону
 • Піл лижочки ґалки мушкатоловой
 • Лікіер (тепер ужилам кокосового, але з амаретто тіж добрі смакує)
***
Potribny budut:

 • Hrejpfrut
 • 2 lyżoczky bronzowoho cukru
 • Pił łyżoczky cynamonu
 • Pił łyżoczky gałky muszkatołowoj
 • Likier (teper użyłam kokosowoho, ale z amaretto tiż dobri smakuje)
***

Potrzebne będą:

 • Grejpfrut
 • 2 łyżeczki brązowego cukru
 • Pół łyżeczki cynamonu
 • Pół łyżeczki gałki muszkatołowej
 • Likier (użyłam kokosowego, ale z amaretto też dobrze smakuje)


Грейпфрута перекраваме на піл а од споду одтинаме кус шкірки, жеби овоч ся не колебал.
***
Hrejpfruta perekrawame na pił a od spodu odtyname kus szkirky, żeby owocz sia ne kolebał.
***
Grejpfruta przecinamy na pół a od spodu odcinamy trochę skórki, żeby ustabilizować owoc.


Малим острим ножом деликатні натинаме грейпфрута вздолж блонок. Одліваме надмір соку.
***
Małym ostrym nożom delykatni natyname hrejpfruta wzdołż błonok. Odliwame nadmir soku.
***
Małym ostrym nożem dalikatnie nacinamy grejpfruta wzdłuż błonek. Odlewamy nadmiar soku.


В малій філіжанці мішаме цукор і приправи. До кожной половинки грейпфрута вліваме по ложці лікіеру. Посипуєме мішанком цукру і приправ.
Запекаме- я ужилам опцйі ґріла в мікрофалі і по 5 хвилинах грейпфрут бул готовий. Можна тіж запечи в пецу- в температурі 180 стопни през ок. 15 хвилин.
***
W małij filiżanci miszame cukor i pryprawy. Do kożnoj połowynly hrejpfruta wliwame po łożci likieru. Posypujeme miszankom cukru i prypraw.
Zapekame- ja użyłam opcji grila w mikrofali i po 5 chwylynach hrejprfut był hotowyj. Można tiż zapeczy w pecu- w temperaturi 180 stopny prez ok. 15 chwylyn.
***
W małej filiżance mieszamy cukier i przyprawy. Do każdej połówki grejpfruta wlewamy po łyżce likieru. Posypujemy mieszanką cukru i przypraw.
Zapiekamy- ja użyłam opcji grila w mikrofali i był gotowy w 5 minut, ale można też zapiec go w piekarniku, w 180 stopniach przez ok 15 minut.


Смачного! 

Smacznoho!

Smacznego!


środa, 20 listopada 2013

Мода вечерова / Moda wieczorowa


 
За вигладом шара осін, што заповідат горячий, імпрезовий окрес. Пред нами балі андрійкови, остаткови, а потім сильвестри, маланки, стоднівки, імпрези карнавалови... Треба зачати шикувати оригінални креацйі, котри не позволат нам згинути в тлумі. Як іщи не мате думки в што ся одіти, маме надію, же поможе вам наш переглад моди вечеровой :)
***

Za wyhladom szara osin, szto zapowidat horiaczyj okres. Pred namy bali andrijkowy, ostatkowy, a potim sylwestry, małanky, stodniwky, imprezy karnawałowy... Treba zaczaty szykuwaty orhinalny kreacji, kotry ne pozwolat nam zhynuty w tłumi. Jak iszczy ne mate dumky w szto sia odity, mame nadiju, że pomoże wam nasz perehlad mody weczerowoj :)
***
Za oknem szara jesień, co zapowiada gorący imprezowy okres. Bale andrzejkowe, ostatkowe, a potem sylwestry, małanki, studniówki, imprezy karnawałowe... Trzeba zatem zacząć planować niezapomnianą kreację! Jeśli jeszcze nie macie pomysłu, mamy nadzieję że zainspiruje Was nasz mały przegląd mody wieczorowej :)  

Балови зачески приздоблени квітями і дорогима каменями / Fryzury balowe zdobione kwiatami i klejnotami 

Пропозицйі костюміл маскарадових навязуючих до комедя дель'арте, ок. 1900 рік. / Propozycje kostiumów maskaradowych nawiązujących do komedia dell'arte. Ok. 1900 roku.
Костюми прикликуючи клімат венецкого карнавалу. / Kostiumy odwołujące się do klimatu weneckiego karnawału

Вшитким відомо, же балі і банкети били (і далі сут) дла дівчат оказийом до строіня ся. Кожна хоче вигладати винятково, як найоргіналніше. Давнінше мода нашмаряла загални виглад сукні, єй крій, долгіст, спосіб в який моделує тіло, а до вибору оставлала колір, матеріал і додатки. Гнеска можеме виберати во вшитких фасонах суконок, а навіт (давніше не до подуманя) сподні!
***
Wszytkym widomo, że bali i bankety byly (i dali sut) dla diwczat okazyjom do stroinia sia. Kożna chocze wyhladaty wyniatkowo, jak najorhinalnisze. Dawnisze moda naszmariała zahalny wyhlad sukni, jej krij, dołhist, sposib w jakyj modeluje tiło, a do wyboru ostawlała kolir, material, i dodatky. Hneska możeme wyberaty wo wszytkych fasonach sukonok, a nawit (dawnisze ne do podumania) spodni!
***
Powszechnie wiadomo, że wszelkie bale i bankiety były (i nadal są) dla kobiet okazją do strojenia się ponad wszelką miarę. Każda z nas chce wyglądać wyjątkowo, jak najoryginalniej. O ile dawniej moda narzucała ogólny wygląd sukni, jej krój, długość, sposób w jaki modeluje sylwetkę, a do wyboru zostawiała głównie kolor, materiał i dodatki, o tyle dziś możemy przebierać we wszystkich możliwych krojach sukienek, a nawet (co dawniej byłoby nie do pomyślenia) spodni!

Роки тридцяти ХХ століття. / Lata trzydzieste XX w.

Сукні вечерови і візитови з окресу ІІ світовой війни. / Suknie wieczorowe i wizytowe z okresu II wojny światowej

Сукні балови 1957 р. / Suknie balowe 1957 r.
Сукні коктаільови 1957 р. / Suknie koktailowe 1957r.

Револуційні "мали чорни" 1960 р. / Rewolucyjne "małe czarne" 1960 r.

Сукні вечерови 1966 р. / Suknie wieczorowe 1966 r.


Хтілабим іщи вернути на хвилку до ХІХ століття, коли строі балови часто інспірували ся строями лудовими, або видуманима, магічнима особами як нп. "Дух Лісу".
***
Chtiłabym iszczy wernuty do XIX stolittja, koly stroi balowy czasto inspiruwaly sia strojamy ludowymy, abo wydumanyma, mahicznyma osobamy jak np. "Duch Lisu".
***
Chciałabym jednak wrócić jeszcze na chwilę do XIX wieku, kiedy stroje balowe nadzwyczaj często inspirowane były strojami ludowymi, lub postaciami fikcyjnymi jak pokazany niżej "Duch Lasu".


Костюм пт. "Хлопка зо Сльонська" / Kostium pt. "Chłopka ze Śląska"

"Циганочка" костюм з опери Трубадур Вердіеґо. / "Cyganeczka" kostium z opery Trubadur Verdiego

Баба в строю Циганки, 1880 р. / Kobieta w stroju Cyganki, 1880 r.

Костюм "Дух Лісу" / Kostium "Duch Lasu"Кожний стрій людовий міг зістати креацйом карнаваловом. На балах у Львові найвеце популярні били товдил строі краківски і гусулски.
***
Kożnyj strij ludowyj mih zistaty kreacjom karnawałowom. Na balach u Lwowi najwece popularni byly towdyl stroi krakiwsky i huculsky.
***
Każdy strój ludowy mógł się stać strojem karnawałowym. Na balach we Lwowie największą popularnością cieszyły się stroje krakowskie i huculskie. 

Пара в строях інспіруваних краківскима. / Para w strojach inspirowanych krakowskimi

Дама в строю гуцульским / Dama w stroju huculskim

Лвовянка в строю гуцульским / Lwowianka w stroju huculskim

Дівча перебране за молодицю зо села/ Kobieta przebrana za wiejską pannę młodą