poniedziałek, 30 grudnia 2013

Wesołych Świąt!Wszystkim, którzy krzątają się teraz przygotowując wigijijną ucztę i tym, którzy sie lenią w oczekiwaniu na nią, życzymy wesołych świąt!
niedziela, 29 grudnia 2013

Запеєкани баклажани / Zapiekane bakłażany

То перепис на єдно з моіх улюблених дань! Передставлям запєкани баклажани з помідорами :)

To perepys na jedna z moich ulublenych dań! Peredstawlam zapjekany bakłażany z pomidoramy :)

To przepis na jedno z moich ulubionych dań! Przedstawiam zapiekane bakłażany z pomidorami :)

Складники:
-2 баклажани
- кроєни помідори з картоника або пушки
- зілля провансарски
- 2-3 зубки чеснку
- сир жобтий
- сир пецоріно
- олива з оливок

Składnyky: 
- 2 bakłażany
-krojeny pomidory z kartonika abo puszky
-zilla prowansarsky
-2-3 zubky czesnku
- syr żowtyj
- syr pecorino
-olywa z olywok

Składniki:
- 2 bakłażany
- krojone pomidory z kartonika lub puszki
- zioła prowansarskie
- 2-3 ząbki czosnku
- ser żółty
- ser pecorino
-oliwa z oliwek

Начиня жароодпорне (або кілка менших) натовстити оливом. Наставити пекарник на 180 стопни. Кроєни помідори вимішати з перетисненим без праску ческком і двома ложками зіл провансарских. Баклажани покроіти в плястри- я покроілам вздолж і укладалам на зміну з помідорами в малих мисочках як лазаню. В припадку векшого начиня ліпше покроіти вшеж, на округли таларки грубости піл центиметра і полати помідорами. На верха уложити сир жовтий і посирати стертим сиром пецоріно.
Всадтити до нагрітого пекарника на ок. 40 хвилин.
Naczynia żaroodporne (abo kilka menszych) natołstyty olywom.  Nastawyty pekarnyk na 180 stopny. Krojeny pomidory wymiszaty z peretysnenym bez prasku czesnkom i dwoma łyżkamy ził prowansarskych. Bakłażany pokroity w plastry- ja pokroiłam wdołż i układałam na zminu z pomidoramy w małych mysoczkach, jak lazaniu. W prypadku wekszoho naczynia lipsze pokroity wszerz, na okryhły talarky hrubosty pił centymetra i polaty pomidoramy. Na wercha ułożyty syr żowtyj i posypaty stertym syrom pecorino.
Wsadyty do nahritoho pekarnyka na ok. 40 chwylyn.

Naczynie żaroodporne (lub kilka mniejszych) natłuścić oliwą. Nastawić piekarnik na 180 stopni. Krojone pomidory wymieszać z przeciśniętym przez praskę czosnkiem i dwoma łyżkami ziół prowansarskich. Bakłażany pokroić w plastry- ja pokroiłam wzdłuż i układałam na przemian z pomidorami w małych miseczkach żaroodpornych jak lasagne. W przypadku dużego naczynia polecam pokroić wszerz, na okrągłe talarki grubości pół centymetra, polać pomidorami. Na wierzchu ułożyć ser żółty i posypać startym serem pecorino.
Danie włożyć do nagrzanego piekarnika i zapiekać około 40 minut.


wtorek, 10 grudnia 2013

Не вшитко золото што ся сьвітит / Nie wszystko złoto co się świeci


Брак сонця треба сой дачим зрекомпенсувати. Пороч справджених способів, як теплий коц і какао, пропоную стрій в колорі літних, золотих промені сонця. Дизайнери уж од кілкох сезонів підкохуют ся в золотим колорі і удовідняют, же надаєтся не лем на вечер. 
***

Brak soncia treba soj daczym zrekompensuwaty. Porocz sprawdżenych sposobił, jak tepłyj koc i kakao, proponuju strij w kolori litnych, zołotych promeni soncia. Dyzajnery uż od kilkoch sezonił pidkochujut sia w zołotym kolori i udowidniajut, że nadajetsia ne lem na weczer.
***

Brak słońca trzeba sobie czymś zrekompensować. Prócz sprawdzonych sposobów, jak ciepły koc i kakao, proponuję strój w kolorze letnich, złocistych  promieni słonecznych. Projektanci już od kilku sezonów podkochują się w złotym kolorze i udowadniają, że nadaje się on nie tylko na wieczór.


Я до грудневих варунків пристосувалам золоту спідничку міні, котра тратит свій дискотековий характер в товаристві грубих райстоп, іщи грубшого шведра і зимових козаків.
***

Ja do hrudnewych warunkił prystosuwałam zołotu spidnyczku mini, kotra tratyt swij dyskotekowyj charakter w towarystwi hrubych rajstop, iszczy hrubszoho szwedra i zymowych kozakił.
***

Ja do grudniowych warunków zaadaptowałam złotą miniówkę, która traci swój dyskotekowy charakter w towarzystwie grubych rajstop, jeszcze grubszego swetra i zimowych kozaków. 

Шведер- діло мами
Спідничка- з випродажи в Зарі
Райстопи- Пепко
Козаки- вигребани в певниці
***
Szweder- diło mamy
Spidnyczka- z wyprodaży w Zari
Rajstopy- Pepco
Kozaky- wyhrebany w pewnyci
***

Sweter- dzieło mamy
Spódniczka- łup z wyprzedaży w Zarze
Rajstopy- Pepco
Kozaki- wygrzebane w piwnicy


środa, 4 grudnia 2013

Спідниця на кожну оказю / Spódnica na każdą okazję


Спідниця в лудови взори надаєтся на кожну оказю.
Гнеска запрезентуєме єй в версйі роково-хірісовской, котра по пару дрібних змінах надаст ся тіж на виступ з Колесом Сільских Ґаздинь!
***
Spidnycia w ludowy wzory nadajetsia na kożnu okazju.
Hneska zaprezentujeme jej w wersji rokowo-hipisowskoj, kotra po paru dribnych zminach nadast sia tiż na wystup z Kolesom Silskych Gazdyń!
***

Spódnica w ludowe wzory nadaje się na każdą okazję. 
Dziś zaprezentujemy ją w wersji rokowo-hipisowskiej, która po paru drobnych przeróbkach świetnie nada się też na występ gościnny z Kołem Gospodyń Wiejskich!
Підставом для той стилізацйі є усміх на гамбі і спідниця в квіти. До того простий, чорний підкошелок, барвний шал і опаска на волося ручні роблена. В разі острого сонця або натрутних папараззі і іхніх фльеши полечаме тіж сміючи ся окулярі :)
***
Pidstawom stylizacji je uśmich na hambi i spidnycia w kwity. Do toho prostyj, czornyj pidkoszelok, barwnyj szal i opaska na wołosia ruczni roblena. W razi ostroho soncia abo natrutnych paparazzi i ichnich fleszy poleczame tiż smijuczy sia okulari :)
***
Podstawą stylizacji jest uśmiech na twarzy i kwiecista spódnica, do tego prosty czarny podkoszulek, barwny szal oraz opaska na włosy ręcznie robiona. W razie ostrego słońca lub natrętnych paparazzi i ich fleszy polecamy śmiejące się okulary :)


На виступ з Кольесом Сільских Ґаздинь, вистарчит замінити шаль на хафтувани ґорсет, волося заплести в косу а шию прибрати культовима червонима коралами!
***
Na wystup z Kolesom Silskych Gazdyń, wystarczyt zaminyty szal na chaftuwany gorset, wołosia zaplesty w kosu a szyju prybraty kultowyma czerwonyma koralamy!
***
Na występ z Kołem Gospodyń Wiejskich, wystarczy zamienić szal na haftowany gorset, włosy zapleść w warkocz a szyję ozdobić sznurem kultowych czerwonych korali!


А може кус кускусу?/A może trochę kuskusu?
Склад:
половина опакуваня каши кускус 
цукіня 
2 паприки
баклажан 
помідорки cherry
базиля
розмарин
сир фета або жовтий
костка булйонова
олиба з оливок
1. Паприку, цукіню, баклажан кроіме а помідорки лишаме в цілости. Ярини вкладаме на блашці до пеца і гріллуєме.
2. Кашу бсипуєме до начиня і заліваме горячим булйоном. Чекаме 10 мін аж набере води і доперва товди мішаме віделцйом.
3. В мисці на перемін ідут варстви кускусу, ярин і сира (фети або жовтого). Покропити оливом по сцінах миски.


Skład:
pół opakowania kaszy kuskus 
cukinia
2 papryki
bakłażan
2 cebule
pomidorki cherry
bazylia
rozmaryn
ser feta lub ser żółty pokrojony w kostkę
kostka bulionowa
oliwa z oliwek


1. Paprykę, cukinię, bakłażan i cebulę kroimy, a pomidorki zostawiamy w całości. Warzywa wkładamy na blaszce do piekarnika i grillujemy.
2. Kaszę wsypujemy do naczynia i zalewamy wrzącym bulionem. Czekamy ok. 10 min aż napęcznieje wodą  i dopiero wtedy mieszamy delikatnie widelcem.
3. W misce układamy na przemian warstwy kuskusu, warzyw i sera (fety lub żółtego). Skraplamy oliwą z oliwek po ściankach miski.


sobota, 30 listopada 2013

Кінец листопада / Koniec listopada

Разом з кінціом листопада пришол кінец теплих дні. Панцерни шведер то абсолутни must have! Не мож ся без ніого обійти коли на поли дує морозом. 
***
Razom z kinciom lystopada pryszo kinec tepłych dni. Pancerny szewder to absolutny must have! Ne moż sia bez nioho obijty koly na poly duje morozom.
*** 
Razem z końcem listopada przyszedł kres cipłych dni. Pancerny sweter to teraz absolutny must have! Nie da się bez niego obejść, gdy na zewnątrz wieje mroźny wiatr.

Порядни, тепли козаки нашлам в певниці, а коли іх вичистилам, бабусіа усвідомили ня же то єй стари, правдиви лемківски скірні... 
***
Porjadny, tepły, kozaky naszam w pewnyci, a koly ich wyczystyłam, babusia uświdomyła nia, że to jej stary, prawdywy lemkiwsky skirni...
***
Porządne, ciepłe kozaki znalazłam w piwnicy, a kiedy je wyczyściłam, babcia powiedziała, że to jej stare buty- prawdziwe łemkowskie skirnie


Шведер- робота Бабусі
Спідниця- дісталам од тети 
Скірні- нашлам в певниці
***
Szweder- robota babusi
Spidnycia- distałam od tety
Skirni- naszłam w pewnyci

***
Sweter- dzieło babci
Spódnica- prezent od cioci
Kozaki- znalezione w piwnicy


wtorek, 26 listopada 2013

Заним гпаде сніг / Zanim spadnie śnieg

Погода підповідат нам, же уж ближше до зими як до літа. Єднак не мусит нам то вадити в ношиню легких суконок пригадуючих халки (Бабуся, што правда, попукали мі в голову). В кожним разі треба ся товдил одіти в тепли шкарпети або райстопи і кошелy чи шведрик, котри охоронит рамена пред вітром.
***
Pohoda pidpowidat nam, że uż blyższe do zymy jak do lita. Jednak ne musyt nam to wadyty w noszyniu lehkych sukonok pryhadujuczych halky (Babusia, szto prawda popukaly mi w hołowu). W kożnym razi treba sia towdyl odity w tepły szkarpety abo rajstopy i koszelu czy szwedryk, kotry ochoronyt ramena pred witrom.
***
Pogoda podpowiada nam, że już bliżej nam do zimy niż do lata. Co jednak nie musi nam przeszkadzać w noszeniu lekkich sukienek przypominających halki (Babcia, co prawda, popukała mi do głowy). W każdym razie niezbędne są wówczas ciepłe skarpety lub rajstopy i koszula albo sweterek chroniące ramiona przed wiatrem. 


Хотящи одсвіжити гардеробу, пропоную заміст закупів перегланути темни кути шафи. Останіо греблучи в гардеробі, нашлам собі стари скіряни паски ґарнітурови тата, закурени офіцерки бабусі і кілька старих суконок мами. Єднy з них мам на знимці :)
***
Chotjaszczy odświżyty harderobu, propnuju zamist zakupił perehlanuty temny kuty szafy. Ostanio hrebluczy w harderobi, naszłam sobi stary skirjany pasky garniturowy tata, zakureny oficerky babusi i kilka starych sukonok mamy. Jednu z nych mam na znymci :)
***
Chcąc odświeżyć garderobę, proponuję zamiast zakupów przeczesać ciemne zakamarki szaf. Ostatnio grzebiąc w garderobie przywłaszczyłam sobie stare skórzane paski garniturowe taty, zakurzone oficerki babci i kilka starych sukienek mamy. Jedną z nich jest ta na zdjęciach :)

Суконка- по Мамі
Закольанівки- GATE в Бардейові
Кошела- вкрадена сестрі
Коралі- мам од завжди
Черевики- позичени од Юлки з Мокрого
***
Sukonka- po Mami
Zakolaniwky- GATE w Bardejovi
Koszela- wkradena sestri
Korali- mam od zawżdy
Czerewyky- pozyczeny od Julky z Mokroho
***
 Sukienka- po Mamie
Zakolanówki- GATE w Bardejovie
Koszula- ukradziona siostrze
Koraliki- mam od zawsze
Buty- pożyczone od Julki z Mokrego

Внесок з того такий, же не теба мати міха грайцаріл ани золотой карти кредитовой, жеби вигладати дос байка :D
***
Wnesok z toho takyj, że ne treba maty micha hrajcarił any zołotoj karty kredytowoj, żeby wyhladaty dos bajka :D
***
Wniosek z tego taki, że nie trzeba mieć worka pieniędzy ani złotej karty kredytowej, żeby wyglądać całkiem do rzeczy :D

piątek, 22 listopada 2013

Сніданя на добрий ден! / Śniadanie na dobry dzień!

Грейпфрут на тепло / Grejpfrut na ciepło


Потрібни будут: 

 • Грейпфрут
 • 2 лижочки бронзового цукру
 • Піл лижочки цинамону
 • Піл лижочки ґалки мушкатоловой
 • Лікіер (тепер ужилам кокосового, але з амаретто тіж добрі смакує)
***
Potribny budut:

 • Hrejpfrut
 • 2 lyżoczky bronzowoho cukru
 • Pił łyżoczky cynamonu
 • Pił łyżoczky gałky muszkatołowoj
 • Likier (teper użyłam kokosowoho, ale z amaretto tiż dobri smakuje)
***

Potrzebne będą:

 • Grejpfrut
 • 2 łyżeczki brązowego cukru
 • Pół łyżeczki cynamonu
 • Pół łyżeczki gałki muszkatołowej
 • Likier (użyłam kokosowego, ale z amaretto też dobrze smakuje)


Грейпфрута перекраваме на піл а од споду одтинаме кус шкірки, жеби овоч ся не колебал.
***
Hrejpfruta perekrawame na pił a od spodu odtyname kus szkirky, żeby owocz sia ne kolebał.
***
Grejpfruta przecinamy na pół a od spodu odcinamy trochę skórki, żeby ustabilizować owoc.


Малим острим ножом деликатні натинаме грейпфрута вздолж блонок. Одліваме надмір соку.
***
Małym ostrym nożom delykatni natyname hrejpfruta wzdołż błonok. Odliwame nadmir soku.
***
Małym ostrym nożem dalikatnie nacinamy grejpfruta wzdłuż błonek. Odlewamy nadmiar soku.


В малій філіжанці мішаме цукор і приправи. До кожной половинки грейпфрута вліваме по ложці лікіеру. Посипуєме мішанком цукру і приправ.
Запекаме- я ужилам опцйі ґріла в мікрофалі і по 5 хвилинах грейпфрут бул готовий. Можна тіж запечи в пецу- в температурі 180 стопни през ок. 15 хвилин.
***
W małij filiżanci miszame cukor i pryprawy. Do kożnoj połowynly hrejpfruta wliwame po łożci likieru. Posypujeme miszankom cukru i prypraw.
Zapekame- ja użyłam opcji grila w mikrofali i po 5 chwylynach hrejprfut był hotowyj. Można tiż zapeczy w pecu- w temperaturi 180 stopny prez ok. 15 chwylyn.
***
W małej filiżance mieszamy cukier i przyprawy. Do każdej połówki grejpfruta wlewamy po łyżce likieru. Posypujemy mieszanką cukru i przypraw.
Zapiekamy- ja użyłam opcji grila w mikrofali i był gotowy w 5 minut, ale można też zapiec go w piekarniku, w 180 stopniach przez ok 15 minut.


Смачного! 

Smacznoho!

Smacznego!


piątek, 15 listopada 2013

Зупа мексиканска/ Zupa meksykańska

Склад:
30 деко мяса меленого
паприка
пушка кукуридзи
пушка помідорів
пушка червеной фізолі
250 мл пассати помідоровой
сир жобтий 
цебуля
чеснок
сіль і попер


1. Смажиме цебулу, додаєме м'ясо, чеснок і приправи.
2. До горнця даєме м'ясо, помідори, фізолу, кукуридзу і покроєну в костку паприку. Заліваме пассатом і коли зупа єст за густа то доліваме воду. 
3. Додаєме приправи і вариме през ок. 15 минут.Składniki:
30 dag mięsa mielonego
papryka
puszka kukurydzy
puszka pomidorów
puszka czerwonej fasoli
250 ml passaty pomidorowej
ser żólty
czosnek
cebula
sól, pieprz1. Smażymy cebulę, dodajemy mięso, przyprawy i czosnek.
2. Do garnka dajemy usmażone mięso, pomidory, fasolę, kukurydzę i pokrojoną w kostkę paprykę. Zalewamy passatą i jeżeli zupa jest za gęsta to dolewamy wody. 
3. Dodajemy przyprawy i gotujemy przez ok. 15 minut. 


Дорога / Droga

Екіпа "Мейк Лайф Лемко" власні іхат на Ярмарок до Ґданьска. Знаючи богату гісторю того міста задбалисме о одповідні строі. Передставламе вам колекцию "Осінь Середніовічя"!
***
Ekipa "Make Life Lemko" właśni ichat na Jarmarok do Gdańska. Znajuczy bohatu historju toho mista zadbalysme o odpowidni stroi. Peredstawlame wam kolekcyju "Osin Seredniowiczja"!
***
Ekipa "Make Life Lemko" właśnie jest w drodze na Ukraiński Jarmark Młodzieżowy do Gdańska. Znając bogatą historię tego miasta, zadbałyśmy o odpowiednie stroje. Przedstawiamy kolekcję "Jesień Średniowiecza"!


З рідной Лемковини далека дорога над Велку Воду, за то не марнуєме часу і гладаме інспіраций на нови стилізацйі.
***
Z ridnoj Lemkowyny daleka doroha nad Welku Wodu, za to ne marnujeme czasu i hladame inspiracyj na nowy stylizacji.
***
Z rodzinnej Łemkowszczyzny daleka droga nad morze, dlatego nie marnujemy czasu i szukamy inspiracji na nowe stylizacje.

А як дакотру з нас змучит дорога, то все може ся сховати в спалний міх по бандурах!
***
A jak dakotru z nas zmuczyt doroha, to wse może sia schowaty w spalnyj mich po bandurach!
***
Gdy którąś z nas zmęczy droga, zawsze może się schować w śpiwór z worka na ziemniaki!


poniedziałek, 11 listopada 2013

Ґаз-дівка czyli kobieta pracująca :)Правдива Лемкиня не боіт ся ниякой роботи!  Все з усміхом на гамбі пакує мериндю в мішки і гнає што сил в ногах на поле...
***
Prawdywa Lemkynia ne boit sia nyjakoj roboty! Wse z usmichom na hambi pakuje meryndju w miszky i hnaje szto sył w nohach na pole...
***

Prawdziwa Łemkynia nie boi się żadnej pracy! Zawsze z uśmiechem na twarzy pakuje jedzenie na drogę i gna co sił w nogach na pole...

     Навіт при тяжкій роботі, товаришит єй добрий гумор і ненаганний стрій!  
***
Nawit pry tjażkij roboti, towaryszyt jej dobryj humor i nenahannyj strij!
***
Nawet w ciężkiej pracy towarzyszy jej dobry humor i nienaganny strój!
Кабат в квіти то класик, котрий справдит ся в кожній ситуаці, так як і вязані черевички. Теплий шведрик в медовим колорі гарні компонує ся з взором на кабаті, а тебетівка на голові хоронит пред вітром і надає цілости незобовязуючий характер.
***
Kabat w kwity to klasyk, kotryj sprawdyt sia w kożnij sytuacji, tak jak i wjazani czerewyczky. Tepłyj szwedryk w medowym kolori harni komponuje sia z wzorom na kabati, a tebetiłka na hołowi choronyt pred witrom i nadaje ciłosty nezobowjazujuczyj charakter.
***
Spódnica w kwiaty to klasyk, który sprawdzi się w każdej sytuacji, tak jak wiązane buty. Ciepły sweterek w miodowym kolorze ładnie komponuje się z wzorem na spódnicy, a chusta na głowie chroni od wiatru i nadaje całości niezobowiązujący charakter. 


Рекламібки надаючи ся до віелокротнохо ужитку, вписуют ся в еко-тренди!
***
Reklamiłky nadajuczy sia do wielokrotnoho użytku, wpysujut sia w eko-trendy!
***
Reklamówki wielokrotnego użytku idealnie wpisują się w eko-trendy!