wtorek, 10 grudnia 2013

Не вшитко золото што ся сьвітит / Nie wszystko złoto co się świeci


Брак сонця треба сой дачим зрекомпенсувати. Пороч справджених способів, як теплий коц і какао, пропоную стрій в колорі літних, золотих промені сонця. Дизайнери уж од кілкох сезонів підкохуют ся в золотим колорі і удовідняют, же надаєтся не лем на вечер. 
***

Brak soncia treba soj daczym zrekompensuwaty. Porocz sprawdżenych sposobił, jak tepłyj koc i kakao, proponuju strij w kolori litnych, zołotych promeni soncia. Dyzajnery uż od kilkoch sezonił pidkochujut sia w zołotym kolori i udowidniajut, że nadajetsia ne lem na weczer.
***

Brak słońca trzeba sobie czymś zrekompensować. Prócz sprawdzonych sposobów, jak ciepły koc i kakao, proponuję strój w kolorze letnich, złocistych  promieni słonecznych. Projektanci już od kilku sezonów podkochują się w złotym kolorze i udowadniają, że nadaje się on nie tylko na wieczór.


Я до грудневих варунків пристосувалам золоту спідничку міні, котра тратит свій дискотековий характер в товаристві грубих райстоп, іщи грубшого шведра і зимових козаків.
***

Ja do hrudnewych warunkił prystosuwałam zołotu spidnyczku mini, kotra tratyt swij dyskotekowyj charakter w towarystwi hrubych rajstop, iszczy hrubszoho szwedra i zymowych kozakił.
***

Ja do grudniowych warunków zaadaptowałam złotą miniówkę, która traci swój dyskotekowy charakter w towarzystwie grubych rajstop, jeszcze grubszego swetra i zimowych kozaków. 

Шведер- діло мами
Спідничка- з випродажи в Зарі
Райстопи- Пепко
Козаки- вигребани в певниці
***
Szweder- diło mamy
Spidnyczka- z wyprodaży w Zari
Rajstopy- Pepco
Kozaky- wyhrebany w pewnyci
***

Sweter- dzieło mamy
Spódniczka- łup z wyprzedaży w Zarze
Rajstopy- Pepco
Kozaki- wygrzebane w piwnicy


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz