środa, 30 października 2013

Темне сьвітидло / Ciemne świecidło

часова виставка Музею Етнографічного ім. Северина Удзіелі  Кракові
***
wystawa czasowa Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie

Фотографії Михайла Ґреіма / Fotografie Michała GreimaPamiątkowa książeczka z wystawy
Мошко- Тандецяж
Żyd- Tandeciarz

Пaру дни тому позбералам ся вкінци, жеби обізрити барс цікаву виставку Музею Етнографічного в Кракові.
Автор знимок жил в роках 1828- 1911. В 1871 року, Ґреім купил заклад фотографічний в Каменцю Поділским, де робил не лем портрети на замовліня але тіж знимки документални, котри представляют нам щоденне житя луди той епоки. 
Позводилам сой вшмарити фраґменти вистави...
***
Paru dny tomu pozberałam sia wkincy, żeby obizryty bars cikawu wystawku Muzeju Etnohraficznoho w Krakowi.
Ałtor znymok żył w rokach 1828-1911. W 1871 roku, Greim kupył zakład fotohraficznyj w Kamenciu Podilskym, do robył ne lem portrety na zamowlinia, ale tiż znymky dokumentalny, kotry peredstawlajut szodenne żytja ludy toj epoky.
Pozwolyłam soj wszmaryty frahmenty wystawy...
***

Kilka dni temu, zebrałam się w końcu, żeby obejrzeć wystawę Muzeum Etnograficznego, która ciekawiła mnie od dawna.
Autor zdjęć żył w latach 1828-1911. W 1871 roku, Greim kupił zakład fotograficzny w Kamieńcu Podolskim, gdzie robił nie tylko portrety na zamówienie, ale też zdjęcia dokumentalne, które przedstawiają nam codzienne życie ludzi tamtej epoki.
Pozwoliłam sobie wrzucić fragmenty tej wystawy...
Karluk mołdawski i włościanin rasy podolskiej z okolic Chocimia

Русин од Пруту
Rusin znad Prutu

Обзераючи виставу можна ся довідати яки стройі носили певно і наши предки, але тіж яка біда товдил панувала і як тяжко треба било ся напрацювати жеби викормити родину.
***
Obzerajuczy wystawu można sia dowidaty jaky stroji nosyly pewno i naszy predky, ale tiż jaka bida tołdyl panuwała i jak tjażko treba było praciuwaty, żeby wykormyty rodynu.
***
Oglądając wystawę, można się dowiedzieć jakie stroje nosili pewnie i nasi przodkowie, ale też jaka bieda wówczas panowała i jak ciężko trzeba było pracować, by utrzymać rodzinę.

Возок запряжени в воли
Wóz zaprzężony w woły

Зо знимок можна тіж ся довідати, хто товдил гин мешкал- на знимках маме Русинів, Поляків, Жидів, але тіж Прусаків.
***
Zo znymok można tiż sia dowidaty, chto towdyl hyn meszkał- na znymkach mame Rusynił, Polakił, Żydił, ale tiż Prusakił.
***
Ze zdjęć można się też dowiedzieć, kto mieszkał w okolicy Kamieńca Podolskiego w tamtych czasach- na zdjęciach znaleźć można Rusinów, Polaków, Żydów, ale też Prusaków.

Нонашка нa хоцімским ярмарку
Kobieta na jarmarku chocimskim

Хто хоче знати веце о тій виставці- відсилам до сторони музею:
***
Chto chocze znaty wece o tij wystawci- widsyłam do storony muzeju:
***

Kto chce wiedzieć więcej na temat wystawy- zapraszam na stonę muzeum:


poniedziałek, 21 października 2013

Стара Дорога / Stara Droga


                             

В моім рідним селі є таке місце, котре називают Старом Дорогом. Давніше била то дорога, котра ішла на Мадяри, а тепер провадит головні на виціонг нарціарскі. Протягом року, рух самоходови одбиват ся там лем в зимі, за то в інши пори року, то улюблене місце спацерове не лем мешканців села, але тіж околиці.
***

W moim ridnym seli je take misce, kotre nazywajut Starom Dorohom. Dawnisze była to doroha, kotra iszła na Madjary, a teper prowadyt hołowni na wyciąg narciarski. Pratjahom roku, ruch samochodowy odbywat sja tam lem w zymi, za to w inszy pory roku, to ulublene misce spacerowe ne lem meszkancił seła, ale tiż okolyci.
***

W mojej rodzinnej wsi jest miejsce zwane Starą Drogą. Dawniej była to droga, która wiodła na Węgry,a teraz prowadzi głównie na wyciąg narciarski. W ciągu roku ruch samochodowy odbywa się tam tylko w zimie, za to w inne pory roku, to ulubione miejsce spacerowe nie tylko mieszkańców wsi, ale też okolic.

 

В осени на спацер вартат взяти з собом даку каночку або кошик, бо при Старій Дорозі ростут гриби, черниці і чорний без, з котрого наробилам соків і налівок. Сік з чорного бзу взміцнят одпорніст і помагат лікувати грипу і перестуду ;)
***

W oseny na spacer wartat wziaty z sobom daku konoczku abo koszyk, bo pry Starij Dorozi rostut hryby, czernyci i czornyj bez, z kotroho narobyłam sokił i naliwok. Sik z czornoho bzu wzmicniat odpornist i pomahat likuwaty hrypu i perestudu.
***

Jesienią na spacer warto wziąć ze sobą kaneczkę albo koszyk, bo przy Starej Drodze rosną grzyby, jeżyny i czarny bez, z którego zrobiłam soki i nalewki. Sok z czarnego bzu wzmacnia odporność i pomaga leczyć grypę i przeziębienie.
                              


Перепис на сік з чорного бзу • Кіло овочів чорного бзу
 • Піл кіло цукру
 • Шклянка води

Вшитки складніки вимішати в горци і варити през 15 хвилин. Потім перецідити през решето і перелати до слоіків (або бутелок), щелні закрутити. Слоіки треба пастеризувати, аж покривки ся "зассають", чилі деси 10-15 хвилин. 
***

Perepys na sik z czornoho bzu

 • Kilo owocził czornoho bzu
 • Pił kilo cukru
 • Szklanka wody
Wszytky składniky wymiszaty w horcy i waryty prez 15 chwylyn. Potim perecidyty prez reszeto i perelaty do słoikił (abo butelok), szczelni zakrutyty. Słoiky treba pasteryzuwaty, aż pokrywky sia "zassajut", czyli desy 10-15 chwylyn.


Przepis na sok z czarnego bzu

 • Kilogram owoców czarnego bzu
 • Pół kilograma cukru
 • Szklanka wody
Wszystkie składniki wymieszać w garnku i gotować przez 15 minut. Potem przecedzić przez sito i przelać do słoików (albo butelek), szczelnie zakręcić. Słoiki należy pasteryzować, aż pokrywki się "zassają", czyli około 10-15 minut.

sobota, 19 października 2013

Випад до IKEI/ Wypad do IKEI


Гнеска била крас субота і поїхалисме з Юлioм і Аніом до ІКЕІ. Іхалисме не тілки по то жеби купити заслони і рамки на знимки але тіж по то жеби зісти си обід. Хтілам справдити чи барже оплачат ся зісти на місті в туніх барах чи дома.


Обід для трйох осіб в ІКЕІ:
Клопси 30 штук 16,99 зл
саладки 5,99 зл
зупа шефа 3x2,99=8,97 зл
кава долевка + плацок 3,99 зл
питя долевка 3,49 зл

РАЗОМ: 39,43 зл што на єдну особу шиходит 13,14 зл

Для порівнаня за курчака з моцарелом видалибисме три раз менше. Длатого заохочую до одкриваня кухенних таємниц.Dzisiejsza słoneczna sobota zachęciła mnie, Julę i Anię do spędzenia kilku godzin w szwedzkim sklepie IKEA. Jechałyśmy tam nie tylko po to, żeby kupić zasłony i ramki na zdjęcia, ale też po to, aby zjeść tam niedrogi obiad. Chciałam sprawdzić, czy bardziej opłaca się jeść "na mieście" w tanich punktach czy też robić obiad samemu w domu.

Obiad dla 3 osób w IKEI:
klopsiki 30 szt. 16,99 zł
bar sałatkowy 5,99 zł
zupa szefa 3x2,99=8,97 zł
kawa dolewka + ciastko 3,99 zł
napój dolewka 3,49 zł

RAZEM: 39, 43 zł co w przeliczeniu na jedną osobę wynosi 13,14 zł.

Dla porównania w domu za kurczaka z mozarellą wydalibyśmy trzy razy mniej. Dlatego zachęcam Was do samodzielnego odkrywania kuchennych tajemnic.
piątek, 11 października 2013

Запєканка з шинком і брокулами/ Zapiekanka z szynką i brokułami

Склад:
250 ґрамів макарону
2 яйця
лижка масла
15 дaґ шинки 
малий брокул 
стертий жовтий сир до посипаня 


Sklad:
250 gramił makaronu
2 jajcia
łyżka masla
15 dag szynky
malyj brokul
stertyj żowtyj syr do posypania

Skład:
250 g makaronu
2 jajka
łyżka masła
15 dag szynki
mały brokuł
starty ser żółty do posypania


1. Вариме макарон і брокул.
2. Утераме масло і жолтка, додаєме сіл і попер, а з білок убияме п'яну. Наступні додаєме покроєну в костку шинку і ціліст мішаме разом з макароном. 
3. Жароодпорне начиня смаруєме маслом і додаєме вшитки складники. На верх даєме дуже сира. 
4. Печеме ок. 35 минут. 

1. Waryme makaron i brokuł.
2. Uterame masło i żołtka, dodajeme sil i poper, a z bilok ubyjame pjanu. Nastupni dodajeme pokrojenu w kostku szynku i cilist miszame razom z makaronom.
3. Żaroodporne naczynia smarujeme maslom i dodajeme wszytky skladnyky. Na werch dodajeme duże syra.
4. Peczeme ok. 35 myniut. 


1. Makaron i brokuł gotujemy. 
2. Masło ucieramy z żółtkami i dodajemy pieprz i sól, a z białek ubijamy pianę. Następnie dodajemy pokrojoną w kostkę szynkę i całość mieszamy razem z makaronem . 
3. Żaroodporne naczynie smarujemy masłem i dodajemy wszystkie składniki. Na wierzch dajemy dużo sera.
4. Pieczemy przez ok. 35 minut. 


wtorek, 8 października 2013

Запрашаме! / Zapraszamy!В днях 10-13 жовтня 2013 в Кракові одбудет ся
I Полсько-Український Фестівал Култури

 "Наша Ґаліця"

В прошрамі: концерти, виставки, вспілне співаня, маратон філмовий, страгани- і не лем!
***
W dniach 10-13 żowtnia 2013 w Krakowi odbudet sia
I Polsko-Ukrainskyj Festiwal Kultury

"Nasza Galicja"

W prohrami: koncerty, wystawky, wspilne spiwania, maraton filmowyj, strahany- i ne lem!

***

W dniach 10-13 października 2013 w Krakowie odbędzie się
I Polsko-Ukraiński Festiwal Kultury

"Nasza Galicja"

W programie: koncerty, wystawy, wspólne śpiewanie, maraton filmowy, stragany- i nie tylko!

Program I Polsko-Ukraińskiego Festiwalu Kultury „Nasza Galicja”
8-13 października 2013


 

10-13 października, Rynek Główny:

10 października (czwartek)

Od 10.00 – kiermasz wyrobów galicyjskich
17.00 – grupa tańca współczesnego "Agitatus 1" z Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana
17.10 – zespół autentycznego folkloru ukraińskiego „Velme-ghurt”
17.20 – zespół wokalny „Canto” z MDK Fort 49 Krzesławice
17.40 – zespół tańca współczesnego „Dance Effort” z MDK Fort 49 Krzesławice
18.00 – Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiacy”
18.30 – Orkiestra Dęta „Solvay” z DK Podgórze

11 października (piątek)

Od 10.00 – kiermasz wyrobów galicyjskich
17.30 – lwowska orkiestra folk-rockowa „Tarasova Noc”
18.00 – uroczyste otwarcie Festiwalu, otwarcie wystawy plenerowej pt. „Spojrzenie Galicji”
18.15 – zespół autentycznego folkloru ukraińskiego „Velme-ghurt”
18.30 – spektakl słowno-muzyczny pt. „Tylko wy Lwowi” – MDK im. J. Korczaka
19.30 – dixiland band „Medikus” ze Lwowa

12 października (sobota)

Od 10.00 – kiermasz wyrobów galicyjskich
12.00 – solistki z KK Wola Duchacka-Wschód
12.30 – solistki z KK Wróblowice
13.00 – Muzyczna Formacja „Watrowi” ze Lwowa
14.10 – duet Bartek Bujas i Michał Pikul – piosenki lwowskie
14.30 – finał konkursu piosenki „Nasza Galicja”: werdykt jury, rozdanie nagród, występ finalistów
15.00 – Zespół Pieśni i Tańca „Małe Słowianki” z Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana
16.00 – spektakl teatralno-muzyczny „Galicyjski Przekładaniec” – Grupa Teatralna „Adalex”
18.00 – pokaz mody galicyjskiej oraz Zespół Tańca Ludowego „Mrija” z Miejskiego Pałacu Kultury im. G. Hotkiewicza ze Lwowa
19.15 – Ukraińska Gwiazda Festiwalu – Tonia Matvijenko

W godzinach 14.00-18.00 mistrzowie kuchni z Polski i Ukrainy przyrządzać będą galicyjskie potrawy.

13 października (niedziela)

Od 10.00 – kiermasz wyrobów galicyjskich
12.00 – Chór „Echo” z DK Podgórze
12.30 – Pychowicka Orkiestra Dęta z KK Pychowice
13.00 – zespół regionalny „Juzyna” z Zawoi
14.00 – Studio Ruchu i Piosenki „Nutki” z Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana
14.20 – zespół muzyki dawnej i tańca im. bł. Matki Zofii Czeskiej – MDK Fort 49 Krzesławice
15.10 – „Tylko we Lwowie” – zapraszamy do wspólnego śpiewania
16.00 – „Człowiek-Orkiestra” – Miron Bloszczyczak ze Lwowa oraz Zespół Tańca Ludowego „Mrija” z Miejskiego Pałacu Kultury im. G. Hotkiewicza ze Lwowa
17.20 – Chór „Jaszczwóry” z IV LO
18.00 – zespół wokalny „Klang” z Rzeszowa
19.15 – Gwiazda Festiwalu – Bohater&Styla: „JaZzEwoLucJe”

Imprezy towarzyszące:

10-12 października – Galicyjski Maraton Filmowy w Kinie „Paradox”, ul. Krupnicza 38
8 października (wtorek), godz. 17.00-18.30: pokaz pisania ikon – Chrześcijańskie Stowarzyszenie Twórców Sztuki Sakralnej „Ecclesia”, ul. Kopernika 26
8 października (wtorek), godz. 17.00: wernisaż wystawy „Kresy w starej fotografii” ze zbiorów Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego, ul. Józefitów 16. Promocja albumu „Kresy w starej fotografii”.
9 października (środa), godz. 17.00: pokaz etnograficzny pt. „Magiczna Huculszczyzna”. Spotkanie z młodzieżą huculską, warsztaty tańca – Śródmiejski Ośrodek Kultury, ul. Mikołajska 2
10 października (czwartek), godz. 11.00-16.00: finał konkursu literackiego o Galicji. Rozdanie nagród oraz warsztaty literackie dla laureatów. Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana, ul. Krupnicza 38
10 października (czwartek), godz. 17.00: wykład Piotra Korfantego pt. „Poprzez Kresy” – Śródmiejski Ośrodek Kultury, ul. Mikołajska 2
10 października (czwartek), godz. 18.00: uroczyste odsłonięcie odrestaurowanego ikonostasu z Cewkowa – wykład prof. Włodzimierza Mokrego – Fundacja św. Włodzimierza, ul. Kanonicza 15
11 października (piątek), godz. 15.00: wernisaż wystawy fotografii "Spojrzenie Galicji" – Hol Kamienny Urzędu Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3/4 (wystawa prezentowana do 17 października)
11 października (piątek), godz. 19.00: otwarcie wystawy artystów z Lwowskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych pt. „Krajobrazy i architektura Galicji”, wystawa lalek „magodz” autorstwa Inny Iwasiuk – Fundacja św. Włodzimierza, ul. Kanonicza 15
11 października (piątek), godz. 20.00: wspólne kibicowanie – mecz eliminacyjny Mistrzostw Świata w piłce nożnej: Polska – Ukraina – Restauracja Pod Sokołem, ul. Piłsudskiego 27 (impreza zamknięta)
11 października (piątek): „Galicyjskim Szlakiem po Krakowie” – część I. Zbiórka o godz. 10.30 przed budynkiem Poczty Polskiej przy Dworcu Głównym
12 października (sobota): „Galicyjskim Szlakiem po Krakowie” – część II. Zbiórka o godz. 10.30 przed wejściem do Pałacu Sztuki, ul. Szczepańska
12 października (sobota), godz. 11.00: polsko-ukraiński panel dyskusyjny o Galicji i Hałyczyni – Fundacja św. Włodzimierza, ul. Kanonicza 15 (impreza zamknięta)
12 października (sobota), godz. 11.00-13.00: warsztaty plastyczne dla najmłodszych pt. „Lew ze Lwowa odwiedza Smoka z Krakowa” – Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana, ul. Krupnicza 38 (sala nr 108)
12 października (sobota), godz. 17.00: koncert Chóru „Homin” ze Lwowa – Śródmiejski Ośrodek Kultury, ul. Mikołajska 2
13 października (niedziela), godz. 11.30 – koncert Chóru „Homin” ze Lwowa – Cerkiew św. Norberta, ul. Wiślna 11

Ponadto w czasie Festiwalu:
 • promocja książki „Austriackie gadanie czyli encyklopedia galicyjska” – spotkanie z autorami: Mieczysławem Czumą i Leszkiem Mazanem
 • MDK Fort 49 Krzesławice: od poniedziałku do niedzieli można zwiedzać wystawę pt. „Od grodu po schron” – historia fortyfikacji w rysunkach przestrzennych Roberta Marka Jurgi.
 • Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego, ul. Józefitów 16: w dniach 9-11 października w godz. 11.00-18.00 oraz 12-13 października w godz. 10.00-15.00 można zwiedzać wystawę pt. „Światłoczułe świadectwo. Skarb z Limanowej” autorstwa Klementyny Bączkowskiej.Веце інформацї на стороні організатора: / Wece informacji n storoni organizatora: / Więcej informacji na stronie organizatora:
 http://www.cmjordan.krakow.pl/banner/i-polsko-ukrai%C5%84ski-festiwal-kultury-%E2%80%9Enasza-galicja%E2%80%9D


poniedziałek, 7 października 2013

Масочка з горобини / Maseczka z jarzębiny

Жмень овочів горобини треба зміксувати з половином шклянки йогурту натуралного і вимішати з ложком меду. Наложити на гамцю. По 20 хвилинах змити літніом водом. 
Після кілкох таких забіеґів шкіра буде розяснена, матова і глядка :)

Żmen ołocził horobyny treba zmiksuwaty z polowynom szklanky johurtu naturalnoho i wymiszaty z lozkom medu. Nałożyty na hamciu. Po 20 chwylynach zmyty litniom wodom.
Pisla kilkoch takych zabiegił szkira bude rozjasnena, matowa i hladka :)

Garść owoców jarzębiny zmiksuj z połową szklanki jogurtu naturalnego i wymieszaj na gładką masę z łyżeczką płynnego miodu. Nałóż na twarz. Po 20 minutach zmyj letnią wodą. 
Po kilku takich zabiegach cera się rozjaśni, będzie matowa i gładka :)

środa, 2 października 2013

Осінь / Jesień


Осінь розгостила ся на добре. Што раз частіше буває темно, зимно і мокро... І хоцки часом засвітит сонце так ясно і тепло, же аж душа ся рве на спацер, то векшіст дни хце ся пролежати в теплій постелі...

В таки ліниви осінні дні, найліпше убрати ся вигідні. Мій улюблений зестав то вигідна суконка, долги, тепли шкарпети і книжка до руки :)


                                      
***
Osin rozhostyła sia na dobre. Szto raz czastisze buwaje temno, zymno i mokro... I chocky czasom zaśwityt sonce tak jasno i tepło, że aż dusza sia rwe na spacer, to wekszist dny chocze sia prerleżaty w teplij posteli...

W taky linywy osinni dni, najlipsze ubraty sia wyhidni. Mij ulublenyj zestaw to wyhidna sukonka, dołhy, tepły szkarpety i knyżka do ruky :)

***
Jesień rozgościła się na dobre. Co raz częściej bywa ciemno, zimno i mokro... I chociaż czasem zaświeci słońce tak jasno i ciepło, że aż dusza się rwie na spacer, to jednak większość dni chciałoby się przeleżeć w ciepłej pościeli...

W takie leniwe jesienne dni, najlepiej ubrać się wygodnie. Mój ulubiony zestaw to wygodna sukienka, długie, ciepłe skarpety i książka do ręki :)
З циклу історіі без моралу: Міля і Маря / Z cyklu historie bez morału:Mila i Maria

Маря то моя приятелка од народженя. Вродила ся піл рока передо мном і хоцки знаме, же сме родина, то в нияки спосіб не знати з котрой сторони.

Єдного дня, Маря видумала жеби зробити БЛОҐА кулінарно-модового. Барс мі ся тот помисл надал, бо од другой класи підставівки, коли то зробилисме наши перши самоділни пероги, барс любиме разом варити :) А што до моди, то в давних роках робилисме модову сторінку до шкілной ґазетки.
І так сме ся добрали- дві млади квоки.Maria to moja pryjatelka od narodżenia. Wrodyła sia pił roka peredo mnom i chocky zname, że sme rodyna, to w nyjaky sposib ne znaty z kotroj storony.

Jednoho dnia, Maria wydumala żeby zrobyty BLOGA kulinarno-modowoho. Bars mi sia tot pomysł nadał, bo od druhoj klasy pidstawiłky, koly to zrobylysme naszy perszy samodilny perohy, bars lubyme razom waryty :)
A szto do mody, to w dawnych rokach robylysme modowu storinku do szkilnoj gazetky. 
I tak sme sia dobraly- dwi młady kwoky.
***
Maria to moja przyjaciółka od urodzenia. Urodziła się pół roku przede mną i choć wiemy, że jesteśmy rodziną, to w żaden sposób nie wiemy z której strony.

Jednego dnia, Maria wymyśliła żeby założyć BLOGA kulinarno-modowego. Bardzo mi się ten pomysł spodobał, bo od drugiej klasy podstawówki, kiedy zrobiłyśmy nasze pierwsze samodzielne pierogi, uwielbiamy razem gotować :)
A co do mody, to dawno temu redagowałyśmy modową stronicę do szkolnej gazetki. 
I tak się dobrałyśmy-dwie młode kwoki.