środa, 30 października 2013

Темне сьвітидло / Ciemne świecidło

часова виставка Музею Етнографічного ім. Северина Удзіелі  Кракові
***
wystawa czasowa Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie

Фотографії Михайла Ґреіма / Fotografie Michała GreimaPamiątkowa książeczka z wystawy
Мошко- Тандецяж
Żyd- Tandeciarz

Пaру дни тому позбералам ся вкінци, жеби обізрити барс цікаву виставку Музею Етнографічного в Кракові.
Автор знимок жил в роках 1828- 1911. В 1871 року, Ґреім купил заклад фотографічний в Каменцю Поділским, де робил не лем портрети на замовліня але тіж знимки документални, котри представляют нам щоденне житя луди той епоки. 
Позводилам сой вшмарити фраґменти вистави...
***
Paru dny tomu pozberałam sia wkincy, żeby obizryty bars cikawu wystawku Muzeju Etnohraficznoho w Krakowi.
Ałtor znymok żył w rokach 1828-1911. W 1871 roku, Greim kupył zakład fotohraficznyj w Kamenciu Podilskym, do robył ne lem portrety na zamowlinia, ale tiż znymky dokumentalny, kotry peredstawlajut szodenne żytja ludy toj epoky.
Pozwolyłam soj wszmaryty frahmenty wystawy...
***

Kilka dni temu, zebrałam się w końcu, żeby obejrzeć wystawę Muzeum Etnograficznego, która ciekawiła mnie od dawna.
Autor zdjęć żył w latach 1828-1911. W 1871 roku, Greim kupił zakład fotograficzny w Kamieńcu Podolskim, gdzie robił nie tylko portrety na zamówienie, ale też zdjęcia dokumentalne, które przedstawiają nam codzienne życie ludzi tamtej epoki.
Pozwoliłam sobie wrzucić fragmenty tej wystawy...
Karluk mołdawski i włościanin rasy podolskiej z okolic Chocimia

Русин од Пруту
Rusin znad Prutu

Обзераючи виставу можна ся довідати яки стройі носили певно і наши предки, але тіж яка біда товдил панувала і як тяжко треба било ся напрацювати жеби викормити родину.
***
Obzerajuczy wystawu można sia dowidaty jaky stroji nosyly pewno i naszy predky, ale tiż jaka bida tołdyl panuwała i jak tjażko treba było praciuwaty, żeby wykormyty rodynu.
***
Oglądając wystawę, można się dowiedzieć jakie stroje nosili pewnie i nasi przodkowie, ale też jaka bieda wówczas panowała i jak ciężko trzeba było pracować, by utrzymać rodzinę.

Возок запряжени в воли
Wóz zaprzężony w woły

Зо знимок можна тіж ся довідати, хто товдил гин мешкал- на знимках маме Русинів, Поляків, Жидів, але тіж Прусаків.
***
Zo znymok można tiż sia dowidaty, chto towdyl hyn meszkał- na znymkach mame Rusynił, Polakił, Żydił, ale tiż Prusakił.
***
Ze zdjęć można się też dowiedzieć, kto mieszkał w okolicy Kamieńca Podolskiego w tamtych czasach- na zdjęciach znaleźć można Rusinów, Polaków, Żydów, ale też Prusaków.

Нонашка нa хоцімским ярмарку
Kobieta na jarmarku chocimskim

Хто хоче знати веце о тій виставці- відсилам до сторони музею:
***
Chto chocze znaty wece o tij wystawci- widsyłam do storony muzeju:
***

Kto chce wiedzieć więcej na temat wystawy- zapraszam na stonę muzeum:


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz