poniedziałek, 30 grudnia 2013

Wesołych Świąt!Wszystkim, którzy krzątają się teraz przygotowując wigijijną ucztę i tym, którzy sie lenią w oczekiwaniu na nią, życzymy wesołych świąt!
niedziela, 29 grudnia 2013

Запеєкани баклажани / Zapiekane bakłażany

То перепис на єдно з моіх улюблених дань! Передставлям запєкани баклажани з помідорами :)

To perepys na jedna z moich ulublenych dań! Peredstawlam zapjekany bakłażany z pomidoramy :)

To przepis na jedno z moich ulubionych dań! Przedstawiam zapiekane bakłażany z pomidorami :)

Складники:
-2 баклажани
- кроєни помідори з картоника або пушки
- зілля провансарски
- 2-3 зубки чеснку
- сир жобтий
- сир пецоріно
- олива з оливок

Składnyky: 
- 2 bakłażany
-krojeny pomidory z kartonika abo puszky
-zilla prowansarsky
-2-3 zubky czesnku
- syr żowtyj
- syr pecorino
-olywa z olywok

Składniki:
- 2 bakłażany
- krojone pomidory z kartonika lub puszki
- zioła prowansarskie
- 2-3 ząbki czosnku
- ser żółty
- ser pecorino
-oliwa z oliwek

Начиня жароодпорне (або кілка менших) натовстити оливом. Наставити пекарник на 180 стопни. Кроєни помідори вимішати з перетисненим без праску ческком і двома ложками зіл провансарских. Баклажани покроіти в плястри- я покроілам вздолж і укладалам на зміну з помідорами в малих мисочках як лазаню. В припадку векшого начиня ліпше покроіти вшеж, на округли таларки грубости піл центиметра і полати помідорами. На верха уложити сир жовтий і посирати стертим сиром пецоріно.
Всадтити до нагрітого пекарника на ок. 40 хвилин.
Naczynia żaroodporne (abo kilka menszych) natołstyty olywom.  Nastawyty pekarnyk na 180 stopny. Krojeny pomidory wymiszaty z peretysnenym bez prasku czesnkom i dwoma łyżkamy ził prowansarskych. Bakłażany pokroity w plastry- ja pokroiłam wdołż i układałam na zminu z pomidoramy w małych mysoczkach, jak lazaniu. W prypadku wekszoho naczynia lipsze pokroity wszerz, na okryhły talarky hrubosty pił centymetra i polaty pomidoramy. Na wercha ułożyty syr żowtyj i posypaty stertym syrom pecorino.
Wsadyty do nahritoho pekarnyka na ok. 40 chwylyn.

Naczynie żaroodporne (lub kilka mniejszych) natłuścić oliwą. Nastawić piekarnik na 180 stopni. Krojone pomidory wymieszać z przeciśniętym przez praskę czosnkiem i dwoma łyżkami ziół prowansarskich. Bakłażany pokroić w plastry- ja pokroiłam wzdłuż i układałam na przemian z pomidorami w małych miseczkach żaroodpornych jak lasagne. W przypadku dużego naczynia polecam pokroić wszerz, na okrągłe talarki grubości pół centymetra, polać pomidorami. Na wierzchu ułożyć ser żółty i posypać startym serem pecorino.
Danie włożyć do nagrzanego piekarnika i zapiekać około 40 minut.


wtorek, 10 grudnia 2013

Не вшитко золото што ся сьвітит / Nie wszystko złoto co się świeci


Брак сонця треба сой дачим зрекомпенсувати. Пороч справджених способів, як теплий коц і какао, пропоную стрій в колорі літних, золотих промені сонця. Дизайнери уж од кілкох сезонів підкохуют ся в золотим колорі і удовідняют, же надаєтся не лем на вечер. 
***

Brak soncia treba soj daczym zrekompensuwaty. Porocz sprawdżenych sposobił, jak tepłyj koc i kakao, proponuju strij w kolori litnych, zołotych promeni soncia. Dyzajnery uż od kilkoch sezonił pidkochujut sia w zołotym kolori i udowidniajut, że nadajetsia ne lem na weczer.
***

Brak słońca trzeba sobie czymś zrekompensować. Prócz sprawdzonych sposobów, jak ciepły koc i kakao, proponuję strój w kolorze letnich, złocistych  promieni słonecznych. Projektanci już od kilku sezonów podkochują się w złotym kolorze i udowadniają, że nadaje się on nie tylko na wieczór.


Я до грудневих варунків пристосувалам золоту спідничку міні, котра тратит свій дискотековий характер в товаристві грубих райстоп, іщи грубшого шведра і зимових козаків.
***

Ja do hrudnewych warunkił prystosuwałam zołotu spidnyczku mini, kotra tratyt swij dyskotekowyj charakter w towarystwi hrubych rajstop, iszczy hrubszoho szwedra i zymowych kozakił.
***

Ja do grudniowych warunków zaadaptowałam złotą miniówkę, która traci swój dyskotekowy charakter w towarzystwie grubych rajstop, jeszcze grubszego swetra i zimowych kozaków. 

Шведер- діло мами
Спідничка- з випродажи в Зарі
Райстопи- Пепко
Козаки- вигребани в певниці
***
Szweder- diło mamy
Spidnyczka- z wyprodaży w Zari
Rajstopy- Pepco
Kozaky- wyhrebany w pewnyci
***

Sweter- dzieło mamy
Spódniczka- łup z wyprzedaży w Zarze
Rajstopy- Pepco
Kozaki- wygrzebane w piwnicy


środa, 4 grudnia 2013

Спідниця на кожну оказю / Spódnica na każdą okazję


Спідниця в лудови взори надаєтся на кожну оказю.
Гнеска запрезентуєме єй в версйі роково-хірісовской, котра по пару дрібних змінах надаст ся тіж на виступ з Колесом Сільских Ґаздинь!
***
Spidnycia w ludowy wzory nadajetsia na kożnu okazju.
Hneska zaprezentujeme jej w wersji rokowo-hipisowskoj, kotra po paru dribnych zminach nadast sia tiż na wystup z Kolesom Silskych Gazdyń!
***

Spódnica w ludowe wzory nadaje się na każdą okazję. 
Dziś zaprezentujemy ją w wersji rokowo-hipisowskiej, która po paru drobnych przeróbkach świetnie nada się też na występ gościnny z Kołem Gospodyń Wiejskich!
Підставом для той стилізацйі є усміх на гамбі і спідниця в квіти. До того простий, чорний підкошелок, барвний шал і опаска на волося ручні роблена. В разі острого сонця або натрутних папараззі і іхніх фльеши полечаме тіж сміючи ся окулярі :)
***
Pidstawom stylizacji je uśmich na hambi i spidnycia w kwity. Do toho prostyj, czornyj pidkoszelok, barwnyj szal i opaska na wołosia ruczni roblena. W razi ostroho soncia abo natrutnych paparazzi i ichnich fleszy poleczame tiż smijuczy sia okulari :)
***
Podstawą stylizacji jest uśmiech na twarzy i kwiecista spódnica, do tego prosty czarny podkoszulek, barwny szal oraz opaska na włosy ręcznie robiona. W razie ostrego słońca lub natrętnych paparazzi i ich fleszy polecamy śmiejące się okulary :)


На виступ з Кольесом Сільских Ґаздинь, вистарчит замінити шаль на хафтувани ґорсет, волося заплести в косу а шию прибрати культовима червонима коралами!
***
Na wystup z Kolesom Silskych Gazdyń, wystarczyt zaminyty szal na chaftuwany gorset, wołosia zaplesty w kosu a szyju prybraty kultowyma czerwonyma koralamy!
***
Na występ z Kołem Gospodyń Wiejskich, wystarczy zamienić szal na haftowany gorset, włosy zapleść w warkocz a szyję ozdobić sznurem kultowych czerwonych korali!


А може кус кускусу?/A może trochę kuskusu?
Склад:
половина опакуваня каши кускус 
цукіня 
2 паприки
баклажан 
помідорки cherry
базиля
розмарин
сир фета або жовтий
костка булйонова
олиба з оливок
1. Паприку, цукіню, баклажан кроіме а помідорки лишаме в цілости. Ярини вкладаме на блашці до пеца і гріллуєме.
2. Кашу бсипуєме до начиня і заліваме горячим булйоном. Чекаме 10 мін аж набере води і доперва товди мішаме віделцйом.
3. В мисці на перемін ідут варстви кускусу, ярин і сира (фети або жовтого). Покропити оливом по сцінах миски.


Skład:
pół opakowania kaszy kuskus 
cukinia
2 papryki
bakłażan
2 cebule
pomidorki cherry
bazylia
rozmaryn
ser feta lub ser żółty pokrojony w kostkę
kostka bulionowa
oliwa z oliwek


1. Paprykę, cukinię, bakłażan i cebulę kroimy, a pomidorki zostawiamy w całości. Warzywa wkładamy na blaszce do piekarnika i grillujemy.
2. Kaszę wsypujemy do naczynia i zalewamy wrzącym bulionem. Czekamy ok. 10 min aż napęcznieje wodą  i dopiero wtedy mieszamy delikatnie widelcem.
3. W misce układamy na przemian warstwy kuskusu, warzyw i sera (fety lub żółtego). Skraplamy oliwą z oliwek po ściankach miski.