sobota, 30 listopada 2013

Кінец листопада / Koniec listopada

Разом з кінціом листопада пришол кінец теплих дні. Панцерни шведер то абсолутни must have! Не мож ся без ніого обійти коли на поли дує морозом. 
***
Razom z kinciom lystopada pryszo kinec tepłych dni. Pancerny szewder to absolutny must have! Ne moż sia bez nioho obijty koly na poly duje morozom.
*** 
Razem z końcem listopada przyszedł kres cipłych dni. Pancerny sweter to teraz absolutny must have! Nie da się bez niego obejść, gdy na zewnątrz wieje mroźny wiatr.

Порядни, тепли козаки нашлам в певниці, а коли іх вичистилам, бабусіа усвідомили ня же то єй стари, правдиви лемківски скірні... 
***
Porjadny, tepły, kozaky naszam w pewnyci, a koly ich wyczystyłam, babusia uświdomyła nia, że to jej stary, prawdywy lemkiwsky skirni...
***
Porządne, ciepłe kozaki znalazłam w piwnicy, a kiedy je wyczyściłam, babcia powiedziała, że to jej stare buty- prawdziwe łemkowskie skirnie


Шведер- робота Бабусі
Спідниця- дісталам од тети 
Скірні- нашлам в певниці
***
Szweder- robota babusi
Spidnycia- distałam od tety
Skirni- naszłam w pewnyci

***
Sweter- dzieło babci
Spódnica- prezent od cioci
Kozaki- znalezione w piwnicy


wtorek, 26 listopada 2013

Заним гпаде сніг / Zanim spadnie śnieg

Погода підповідат нам, же уж ближше до зими як до літа. Єднак не мусит нам то вадити в ношиню легких суконок пригадуючих халки (Бабуся, што правда, попукали мі в голову). В кожним разі треба ся товдил одіти в тепли шкарпети або райстопи і кошелy чи шведрик, котри охоронит рамена пред вітром.
***
Pohoda pidpowidat nam, że uż blyższe do zymy jak do lita. Jednak ne musyt nam to wadyty w noszyniu lehkych sukonok pryhadujuczych halky (Babusia, szto prawda popukaly mi w hołowu). W kożnym razi treba sia towdyl odity w tepły szkarpety abo rajstopy i koszelu czy szwedryk, kotry ochoronyt ramena pred witrom.
***
Pogoda podpowiada nam, że już bliżej nam do zimy niż do lata. Co jednak nie musi nam przeszkadzać w noszeniu lekkich sukienek przypominających halki (Babcia, co prawda, popukała mi do głowy). W każdym razie niezbędne są wówczas ciepłe skarpety lub rajstopy i koszula albo sweterek chroniące ramiona przed wiatrem. 


Хотящи одсвіжити гардеробу, пропоную заміст закупів перегланути темни кути шафи. Останіо греблучи в гардеробі, нашлам собі стари скіряни паски ґарнітурови тата, закурени офіцерки бабусі і кілька старих суконок мами. Єднy з них мам на знимці :)
***
Chotjaszczy odświżyty harderobu, propnuju zamist zakupił perehlanuty temny kuty szafy. Ostanio hrebluczy w harderobi, naszłam sobi stary skirjany pasky garniturowy tata, zakureny oficerky babusi i kilka starych sukonok mamy. Jednu z nych mam na znymci :)
***
Chcąc odświeżyć garderobę, proponuję zamiast zakupów przeczesać ciemne zakamarki szaf. Ostatnio grzebiąc w garderobie przywłaszczyłam sobie stare skórzane paski garniturowe taty, zakurzone oficerki babci i kilka starych sukienek mamy. Jedną z nich jest ta na zdjęciach :)

Суконка- по Мамі
Закольанівки- GATE в Бардейові
Кошела- вкрадена сестрі
Коралі- мам од завжди
Черевики- позичени од Юлки з Мокрого
***
Sukonka- po Mami
Zakolaniwky- GATE w Bardejovi
Koszela- wkradena sestri
Korali- mam od zawżdy
Czerewyky- pozyczeny od Julky z Mokroho
***
 Sukienka- po Mamie
Zakolanówki- GATE w Bardejovie
Koszula- ukradziona siostrze
Koraliki- mam od zawsze
Buty- pożyczone od Julki z Mokrego

Внесок з того такий, же не теба мати міха грайцаріл ани золотой карти кредитовой, жеби вигладати дос байка :D
***
Wnesok z toho takyj, że ne treba maty micha hrajcarił any zołotoj karty kredytowoj, żeby wyhladaty dos bajka :D
***
Wniosek z tego taki, że nie trzeba mieć worka pieniędzy ani złotej karty kredytowej, żeby wyglądać całkiem do rzeczy :D

piątek, 22 listopada 2013

Сніданя на добрий ден! / Śniadanie na dobry dzień!

Грейпфрут на тепло / Grejpfrut na ciepło


Потрібни будут: 

 • Грейпфрут
 • 2 лижочки бронзового цукру
 • Піл лижочки цинамону
 • Піл лижочки ґалки мушкатоловой
 • Лікіер (тепер ужилам кокосового, але з амаретто тіж добрі смакує)
***
Potribny budut:

 • Hrejpfrut
 • 2 lyżoczky bronzowoho cukru
 • Pił łyżoczky cynamonu
 • Pił łyżoczky gałky muszkatołowoj
 • Likier (teper użyłam kokosowoho, ale z amaretto tiż dobri smakuje)
***

Potrzebne będą:

 • Grejpfrut
 • 2 łyżeczki brązowego cukru
 • Pół łyżeczki cynamonu
 • Pół łyżeczki gałki muszkatołowej
 • Likier (użyłam kokosowego, ale z amaretto też dobrze smakuje)


Грейпфрута перекраваме на піл а од споду одтинаме кус шкірки, жеби овоч ся не колебал.
***
Hrejpfruta perekrawame na pił a od spodu odtyname kus szkirky, żeby owocz sia ne kolebał.
***
Grejpfruta przecinamy na pół a od spodu odcinamy trochę skórki, żeby ustabilizować owoc.


Малим острим ножом деликатні натинаме грейпфрута вздолж блонок. Одліваме надмір соку.
***
Małym ostrym nożom delykatni natyname hrejpfruta wzdołż błonok. Odliwame nadmir soku.
***
Małym ostrym nożem dalikatnie nacinamy grejpfruta wzdłuż błonek. Odlewamy nadmiar soku.


В малій філіжанці мішаме цукор і приправи. До кожной половинки грейпфрута вліваме по ложці лікіеру. Посипуєме мішанком цукру і приправ.
Запекаме- я ужилам опцйі ґріла в мікрофалі і по 5 хвилинах грейпфрут бул готовий. Можна тіж запечи в пецу- в температурі 180 стопни през ок. 15 хвилин.
***
W małij filiżanci miszame cukor i pryprawy. Do kożnoj połowynly hrejpfruta wliwame po łożci likieru. Posypujeme miszankom cukru i prypraw.
Zapekame- ja użyłam opcji grila w mikrofali i po 5 chwylynach hrejprfut był hotowyj. Można tiż zapeczy w pecu- w temperaturi 180 stopny prez ok. 15 chwylyn.
***
W małej filiżance mieszamy cukier i przyprawy. Do każdej połówki grejpfruta wlewamy po łyżce likieru. Posypujemy mieszanką cukru i przypraw.
Zapiekamy- ja użyłam opcji grila w mikrofali i był gotowy w 5 minut, ale można też zapiec go w piekarniku, w 180 stopniach przez ok 15 minut.


Смачного! 

Smacznoho!

Smacznego!


piątek, 15 listopada 2013

Зупа мексиканска/ Zupa meksykańska

Склад:
30 деко мяса меленого
паприка
пушка кукуридзи
пушка помідорів
пушка червеной фізолі
250 мл пассати помідоровой
сир жобтий 
цебуля
чеснок
сіль і попер


1. Смажиме цебулу, додаєме м'ясо, чеснок і приправи.
2. До горнця даєме м'ясо, помідори, фізолу, кукуридзу і покроєну в костку паприку. Заліваме пассатом і коли зупа єст за густа то доліваме воду. 
3. Додаєме приправи і вариме през ок. 15 минут.Składniki:
30 dag mięsa mielonego
papryka
puszka kukurydzy
puszka pomidorów
puszka czerwonej fasoli
250 ml passaty pomidorowej
ser żólty
czosnek
cebula
sól, pieprz1. Smażymy cebulę, dodajemy mięso, przyprawy i czosnek.
2. Do garnka dajemy usmażone mięso, pomidory, fasolę, kukurydzę i pokrojoną w kostkę paprykę. Zalewamy passatą i jeżeli zupa jest za gęsta to dolewamy wody. 
3. Dodajemy przyprawy i gotujemy przez ok. 15 minut. 


Дорога / Droga

Екіпа "Мейк Лайф Лемко" власні іхат на Ярмарок до Ґданьска. Знаючи богату гісторю того міста задбалисме о одповідні строі. Передставламе вам колекцию "Осінь Середніовічя"!
***
Ekipa "Make Life Lemko" właśni ichat na Jarmarok do Gdańska. Znajuczy bohatu historju toho mista zadbalysme o odpowidni stroi. Peredstawlame wam kolekcyju "Osin Seredniowiczja"!
***
Ekipa "Make Life Lemko" właśnie jest w drodze na Ukraiński Jarmark Młodzieżowy do Gdańska. Znając bogatą historię tego miasta, zadbałyśmy o odpowiednie stroje. Przedstawiamy kolekcję "Jesień Średniowiecza"!


З рідной Лемковини далека дорога над Велку Воду, за то не марнуєме часу і гладаме інспіраций на нови стилізацйі.
***
Z ridnoj Lemkowyny daleka doroha nad Welku Wodu, za to ne marnujeme czasu i hladame inspiracyj na nowy stylizacji.
***
Z rodzinnej Łemkowszczyzny daleka droga nad morze, dlatego nie marnujemy czasu i szukamy inspiracji na nowe stylizacje.

А як дакотру з нас змучит дорога, то все може ся сховати в спалний міх по бандурах!
***
A jak dakotru z nas zmuczyt doroha, to wse może sia schowaty w spalnyj mich po bandurach!
***
Gdy którąś z nas zmęczy droga, zawsze może się schować w śpiwór z worka na ziemniaki!


poniedziałek, 11 listopada 2013

Ґаз-дівка czyli kobieta pracująca :)Правдива Лемкиня не боіт ся ниякой роботи!  Все з усміхом на гамбі пакує мериндю в мішки і гнає што сил в ногах на поле...
***
Prawdywa Lemkynia ne boit sia nyjakoj roboty! Wse z usmichom na hambi pakuje meryndju w miszky i hnaje szto sył w nohach na pole...
***

Prawdziwa Łemkynia nie boi się żadnej pracy! Zawsze z uśmiechem na twarzy pakuje jedzenie na drogę i gna co sił w nogach na pole...

     Навіт при тяжкій роботі, товаришит єй добрий гумор і ненаганний стрій!  
***
Nawit pry tjażkij roboti, towaryszyt jej dobryj humor i nenahannyj strij!
***
Nawet w ciężkiej pracy towarzyszy jej dobry humor i nienaganny strój!
Кабат в квіти то класик, котрий справдит ся в кожній ситуаці, так як і вязані черевички. Теплий шведрик в медовим колорі гарні компонує ся з взором на кабаті, а тебетівка на голові хоронит пред вітром і надає цілости незобовязуючий характер.
***
Kabat w kwity to klasyk, kotryj sprawdyt sia w kożnij sytuacji, tak jak i wjazani czerewyczky. Tepłyj szwedryk w medowym kolori harni komponuje sia z wzorom na kabati, a tebetiłka na hołowi choronyt pred witrom i nadaje ciłosty nezobowjazujuczyj charakter.
***
Spódnica w kwiaty to klasyk, który sprawdzi się w każdej sytuacji, tak jak wiązane buty. Ciepły sweterek w miodowym kolorze ładnie komponuje się z wzorem na spódnicy, a chusta na głowie chroni od wiatru i nadaje całości niezobowiązujący charakter. 


Рекламібки надаючи ся до віелокротнохо ужитку, вписуют ся в еко-тренди!
***
Reklamiłky nadajuczy sia do wielokrotnoho użytku, wpysujut sia w eko-trendy!
***
Reklamówki wielokrotnego użytku idealnie wpisują się w eko-trendy!sobota, 9 listopada 2013

Скоре кісто з овочами / Szybkie ciasto z owocami

На кісто потреба: / Na kisto potreba:

 •  25 деко муки / deko muky
 •  15 деко цукру / deko cukru
 •  7 деко масла / deko masła
 •  1 яйце / jajce
 •  шклянка молока / szklanka mołoka
 •  пласка ложка порошку до печиня / plaska łożka proszku do peczynia
 •  цукор ванілйовий / cukor waniliowyj
 •  овочи (я акуратні малам під руком яблка) / owoczy (ja akuratni małam pid rukom jabłka)
 •  платки вівсяни / płatky wiwsiany

***

Na ciasto potrzeba:

 • 25 dag mąki
 • 15 dag cukru
 • 7 dag masła
 • 1 jajko
 • szklanka mleka
 • płaska łyżka proszku do pieczenia
 • cukier waniliowy
 • owoce (ja akurat miałam pad ręką jabłka)
 • płatki owsiane

                           
На початку обераме і кроіме овочи на паски (хибал, же вшмаряте дашто дрібне, як яфири або бакаліі). Рихтуєме тіж бляшку- смаруєме олійом і обмітуєме тертом булком. Наставляме пєкарник на 180 стопни Целцюша, жеби ся нагріл.

Масло кроіме на меньши кавалці, повинно бити мягкє, як є за тверде, можна кус стопити в мікрофалі. Дошмаряме цукор, яйце, половину молока і цукор ванілцовий, вшитко міксуєме.
***

Na poczatku oberame i kroime owoczy na pasky (chybal, że wszmariame daszto dribne, jak jafyry abo bakalii). Rychtujeme tiż blaszku- smarujeme olijom i obmitujeme tertom bułkom. Nastawlame piekarnyk na 180 stopni Celcjusza, żeby sia nahrił.

Masło kroime na menszy kawalci, noowynno byty mjahkie, jak je za twerde, można kus stopyty w mikrofali. Doszmariame cukor, jajce, połowynu mołoka i cukor waniliowyj, wszytko miksujeme.
***

Na początku obieramy i kroimy owoce na paski (chyba, że chcemy wrzucić coś drobnego, jak jagody albo bakalie). Przygotowujemy też blaszkę- smarując olejem i posypując bułką tartą. Nastawiamy piekarnik na 180 st. Celcjusza, żeby się nagrzał.

Masło kroimy na mniejsze kawałki, powinno być miękkie, jeśli jest za twarde, można je troszkę podtopić w mikrofali. Dorzucamy cukier, jajko, połowę szklanki mleka i cukier waniliowy, wszystko miksujemy.
                                
Досипуєме муки вимішаной з порошком до печиня і доліваме решту молока. Зас міксуєме, жеби зробила ся гладка маса. Кісто виліваме на пририхтувану блаху і укладаме на ним овочи. Посипуєме платками вівсянима і вшмаряме до нагрітого пеца. Печеме ок. 30 хвилин.
***

Dosypujeme muky wymiszanoj z poroszkom do peczynia i daliwame resztu mołoka. Zas miksujeme, żeby zrobyła sią hładka masa. Kisto wyliwame na pryrychtuwanu blachu i układame na nym owoczy. Posypujeme płatkamy wiwsianyma i wszmariame do nahritoho peca. Peczeme ok. 30 chwylyn.
***

Dosypujemy mąki wymieszanej z proszkiem do pieczenia i dolewamy resztę mleka. Znów miksujemy, aż ciasto będzie mieć gładką konsystencję. Gotowe ciasto wylewamy na blachę i układamy na nim owoce. Posypujemy płatkami owsianymi i wrzucamy do nagrzanego piekarnika. Pieczemy ok. 30 min. 

           

Смачного! / Smacznoho! / Smacznego!
środa, 6 listopada 2013

Закупи! / Zakupy!

                           

Хтілиби сте взбогатити свою гардеробу (і не лем) в лемківски акценти?
Приходиме Вам з помочом і заміщаме пару цікавих лінків до інернетових склепів :)
***
Chtilyby ste wzbohatyty swoju garderobu ( i ne lem) w lemkiwsky akcenty?
Prychodyme Wam z pomoczom i zamiszczame paru cikawych linkił do internetowych sklepił :)
***
Chcielibyście wzbogacić swoją garderobę (i nie tylko) w łemkowskie akcenty?
Przychodzimy Wam z pomocą i wrzucamy kilka ciekawych linków do internetowych sklepów :)

Біжутеря / Biżuteria

Правдива лемкиня не може ся обійти без коралі!
***
Prawdywa lemkynia ne może sia obijty bez korali!
***
Prawdziwa łemkynia nie może się obyć bez korali!

http://allegro.pl/korale-goralskie-folk-drewniane-ludowe-handmade-i3662554817.html
http://allegro.pl/etno-folk-korale-naszyjniki-bransoletki-i3613000467.html
http://www.beskidartdeco.pl/sklep/pl/p/Kolczyki-frywolitkowe-z-kolorowymi-koralikami-6-MJ/461
Торби, торебки, черевички, керпці, а передо вшитким- ТЕБЕТІВКИ!
***
Torby, torebky, czerewyczky, kerpci, a peredo wszytkym- TEBETIŁKY!
***
Torby, torebki, trzewiczki, kierpce, a przede wszystkim- LUDOWE CHUSTY!http://allegro.pl/kierpce-skorzane-rozmiar-43-i3665887214.html
http://www.akcesdance.pl/ludowe/view.php?m=1
http://allegro.pl/chusta-ludowa-lowicka-goralska-folk-apaszka-szal-i3659810066.html
http://allegro.pl/ludowa-chusta-goralska-apaszka-chustka-folk-11kol-i3662554882.html
http://allegro.pl/duza-chusta-goralska-apaszka-chustka-folk-ludowa-i3662554901.html
http://naludowo.pl/dodatki-i-odziez/torebki/750-torebka-folklor-333.html

Дошмарям тіж ґорсет, котрий можна сой вишити, як ся нам лем подабат!
***
Doszmariam tiż gorset, kotryj można soj wyszyty, jak cia nam lem podabat!
***
Dorzucam też gorset, który można sobie wyszyć, jak tylko nam się podoba!
Для лубителів літератури
***
Dla lubytelił literetury
***
Dla miłośników literetury

Як мате даки своі пропозиціі, што іщи повинно ся гел найти, дайте нам знати!
***

Jak mate daky swoi propozycji, szto iszczy powynno sia heł najty, dajte nam znaty!
***
Jeśli macie jakieś swoje propozycje, co jeszcze powinno się tu znaleźć, dajcie nam znać!