piątek, 22 listopada 2013

Сніданя на добрий ден! / Śniadanie na dobry dzień!

Грейпфрут на тепло / Grejpfrut na ciepło


Потрібни будут: 

 • Грейпфрут
 • 2 лижочки бронзового цукру
 • Піл лижочки цинамону
 • Піл лижочки ґалки мушкатоловой
 • Лікіер (тепер ужилам кокосового, але з амаретто тіж добрі смакує)
***
Potribny budut:

 • Hrejpfrut
 • 2 lyżoczky bronzowoho cukru
 • Pił łyżoczky cynamonu
 • Pił łyżoczky gałky muszkatołowoj
 • Likier (teper użyłam kokosowoho, ale z amaretto tiż dobri smakuje)
***

Potrzebne będą:

 • Grejpfrut
 • 2 łyżeczki brązowego cukru
 • Pół łyżeczki cynamonu
 • Pół łyżeczki gałki muszkatołowej
 • Likier (użyłam kokosowego, ale z amaretto też dobrze smakuje)


Грейпфрута перекраваме на піл а од споду одтинаме кус шкірки, жеби овоч ся не колебал.
***
Hrejpfruta perekrawame na pił a od spodu odtyname kus szkirky, żeby owocz sia ne kolebał.
***
Grejpfruta przecinamy na pół a od spodu odcinamy trochę skórki, żeby ustabilizować owoc.


Малим острим ножом деликатні натинаме грейпфрута вздолж блонок. Одліваме надмір соку.
***
Małym ostrym nożom delykatni natyname hrejpfruta wzdołż błonok. Odliwame nadmir soku.
***
Małym ostrym nożem dalikatnie nacinamy grejpfruta wzdłuż błonek. Odlewamy nadmiar soku.


В малій філіжанці мішаме цукор і приправи. До кожной половинки грейпфрута вліваме по ложці лікіеру. Посипуєме мішанком цукру і приправ.
Запекаме- я ужилам опцйі ґріла в мікрофалі і по 5 хвилинах грейпфрут бул готовий. Можна тіж запечи в пецу- в температурі 180 стопни през ок. 15 хвилин.
***
W małij filiżanci miszame cukor i pryprawy. Do kożnoj połowynly hrejpfruta wliwame po łożci likieru. Posypujeme miszankom cukru i prypraw.
Zapekame- ja użyłam opcji grila w mikrofali i po 5 chwylynach hrejprfut był hotowyj. Można tiż zapeczy w pecu- w temperaturi 180 stopny prez ok. 15 chwylyn.
***
W małej filiżance mieszamy cukier i przyprawy. Do każdej połówki grejpfruta wlewamy po łyżce likieru. Posypujemy mieszanką cukru i przypraw.
Zapiekamy- ja użyłam opcji grila w mikrofali i był gotowy w 5 minut, ale można też zapiec go w piekarniku, w 180 stopniach przez ok 15 minut.


Смачного! 

Smacznoho!

Smacznego!


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz