niedziela, 21 sierpnia 2016

Спомини з Ватри в Ждині / wspomnienia z Watry z Zdyni

Коли юж си кус одпочалам, хцу вернути споминами до Ватри в Ждині. Што рока забава і спітканя зо знакомима переплітают ся для мене з праціом в обслузі сцени. Тридцет четверту Ватру, запамятам яко винятково вдалу. Вернулам з нєй з почутям, же тот час використалам в 150%. Што правда потім одсиплялам єй през 24 години, але вартало!
***
Po wakacyjnym odpoczynku, chcę wrócić wspomnieniami do Watry w Zdyni. Co roku zabawa i spotkania z przyjaciółmi przeplatają się tam dla mnie z pracą w obsłudze sceny. Trzydziestą czwartą Watrę, zapamiętam jako wyjątkowo udaną, wróciłam z niej z poczuciem, że ten czas wykorzystałam w 150%. Co prawda, później odsypiałam ją 24 godziny, ale było warto!Мою увагу звернули строі солісток, котри експериментуют з традиційнима мотивами. Клясичний дует простой спіднички і вишиванки, штораз частіше заступают максималістично фолькови стилізацйі. Традіцийни кривульки лучени сут зо шнурами червених коралі, а прости суконки в цілости покривают містерни вишитя. Мотив вишиванок можна найти навіт на шкарпетках!
***
Moją uwagę zwróciły stroje solistek, które eksperymentują z tradycyjnymi motywami. Klasyczny duet prostej spódniczki i wyszywanki, coraz częściej ustępuje miejsca maksymalistycznie folkowym stylizacjom. Tradycyjne krywulki łączone są ze sznurami czerwonych korali, proste sukienki w całości pokrywają misterne hafty, a motyw wyszywanki zdobi nawet skarpetki!


Ватра билаби ничим без чудовой публики і фантастичних артистів. Музика при котрій ноги сами рват ся гуляти і горяча атмосфера під сценом, то два найважніши складніки доброй забави.
***
Watra byłaby niczym bez cudownej publiki i fantastycznych artystów.  Muzyka przy której nogi same rwą się do tańca i wirujący tłum, to dwa główne składniki dobrej zabawy.
Ватряне, котри преферуют активний випочинок могли спpавдити ся на спартакяді...
***
Fani aktywnego wypoczynku mogli zmierzyć się w corocznej spartakiadzie...

Я і иоі кузини, Оксана і Михал, працюєме в обслузі сцени. Од пару років не можеме си виобразити Ватри без праці за кулісами імпрези. Атмосфера вспілного діяня притігат. З року на рік є нас штораз веце. Того рока шерег наших волонтерів засильили між іншима Зоряна з Перемишля і Ксеня з Гданьска, котри вчат ся в Кракові.
***
Ja i moi kuzyni, Oksana i Michał, pracujemy w obsłudze sceny. Od wielu lat nie wyobrażamy sobie Watry bez pracy za kulisami imprezy. Atmosfera wspólnego działania przyciąga. Z roku na rok jest nas coraz więcej. W tym roku szeregi wolontariuszy zasiliły między innymi Zoriana z Przemyśla i Ksenia z Gdańska, które studiują w Krakowie.
Видаріням, котре притягнуло під сцену найвекшу публіку били вибори 
Міс Лемковини 2016.
Ляуреатками конкурсу остали Юля Онишканич з Мокрого, Оля Хмура з Зубжици Дольней і Марiя Сокач з Боднарки.
***
Wydarzeniem, które przyciągnęło pod scenę największą publiczność były wybory
Miss Lemkowyny 2016.
Laureatkami konkursu zostały Julia Onyszkanycz z Mokrego, Ola Chmura z Zubrzycy Dolnej i Maria Sokacz z Bednarki.При вході на Ватру вивішена била мапа, на котрій можна било означити місце, з котрого приіхало ся до Жнині...
***
Przy wejściu na Watrę znajdowała się mapa, na której można było oznaczyć miejsce, z którego się przyjechało do Zdyni...
Підчас фестівалю не могло бракнути змагань в доіню корови, чи дитячого конкурсу співу і рецитацйі. На базарках можна било купити вишиванки, крайки, кривульки, ляльки мотанки і дуже інчих предметів...
Але то што найважніше на Ватрі, то люде. 
Ватра то оказя до спіткань не лем з другами і родином. То тіж оказя до дискусій медже людми о ріжних поглядах і одмінним виді на минуле і майбутнє лемківской  культури.
***
Podczas festiwalu nie zabrakło zmagań w dojeniu krowy czy dziecięcego konkursu śpiewu i recytacji. Na stoiskach z rękodziełem można było kupić wyszywanki, krajki, krywulki, lalki motanki i wiele, wiele innych mniej lub bardziej przydatnych przedmiotów...
Jednak to co najważniejsze na Watrze, to ludzie. Watra to okazja do spotkań nie tylko z przyjaciółmi i rodziną. To też okazja do dyskusji między ludźmi o różnych poglądach i odmiennym spojrzeniu na przeszłość i przyszłość kultury łemkowskiej.


piątek, 12 sierpnia 2016

До ліса по гриби / Do lasu po grzyby

Минулого тижня на Лемківщині барз ляло а вчера ся випогодило длятого постановили сме з мамом вибрати ся на гриби. Взяли сме зо собом кошики, мали ножики і поїхали сме до Бортного. В лісі нашли сме правдивки, рижики, курки і козаки. 
Дома повишмарялисме хробачни, справдилисме чи не є труячих, а здорови очистилисме і варилисме в воді з солом аж до повной м'якости.
***
W ostatnim tygodniu na Łemkowszyźnie obficie padało, a wczoraj się wypogodziło, dlatego postanowiłyśmy z mamą wybrać się na grzyby. Wzięłyśmy ze sobą koszyki, małe nożyki i pojechałyśmy do Bartnego. W lesie znalazłyśmy borowiki, rydze, kurki i kozaki. W domu wyrzuciłyśmy grzyby robaczywe, sprawdziłyśmy czy nie ma grzybów trujących, a zdrowe oczyściłyśmy i gotowałyśmy w posolonej wodzie, aż do momentu gdy całkowicie zmiękły. Переписів на даня з грибами єст барс дуже. Можна їх замаринувати, висушити албо їсти на свіжо на приклад яко сос грибовий до бандуряних пляцків чи яко фарш до перогів. 
***
Grzyby nadają się do wielu dań. Można je zamarynować, wysuszyć albo jeść na świeżo na przykład w postaci sosu do placków ziemniaczanych albo jako farsz do pierogów. 

Крем з правдивків
пів горнця правдивків
3 бандури
пів селера
приправи

1. Порізани правдивки заварити в солений воді ок 10 минут. 
2. Додати стертий селер і обрані бандури і варити аж гриби і бандури будут м'ягки. Приправити рештом приправ.
3. Зміксувати і подавати з петрушком і зо сметаном. 

***

Krem z borowików
pół garnka borowików
3 ziemniaki
pół selera
przyprawy

1. Borowiki pokroić, zagotować w posolonej wodzie ok. 10 minut.
2. Dodać starty seler i obrane ziemniaki i gotować aż grzyby i ziemniaki będą miękkie. Przyprawić.
3. Zblendować i podawać z pietruszką i śmietaną.
środa, 3 sierpnia 2016

Кермешовий Показ Моди / Kermeszowy Pokaz Mody


В четвер 21 липня, тобто зараз перед ждиньском Ватром, парафя в Панкній зорганізувала кермеш. Великє святкуваня одбуло ся з нагоди 100-ліття церкви в Панкной. 
 Я і моя сестра Оля, малисме пририхтувати показ кермешовой моди. В ролі модельок виступили молоди парафянки і гості, котри приіхали на тот празник з цілого краю і заграниці.
Як нам ся удало? Обізрийте!
***
W czwartek 21 lipca, czyli zaraz przed żdyńską Watrą, parafia w Pętnej zorganizowała kermesz. Wielkie świętowanie odbyło się z okazji stulecia cerkwi w Pętnej. 
Ja i moja siostra Ola, miałyśmy za zadanie przygotować pokaz kermeszowej mody. W roli modelek wystąpiły młode parafianki i goście, którzy przyjechali na to święto z całego kraju, a nawet i zagranicy.
Jak nam wyszło? Zobaczcie!

Za udostępnienie zdjęć
 serdecznie dziękuję autorowi- Orestowi Kantorowi!