niedziela, 21 sierpnia 2016

Спомини з Ватри в Ждині / wspomnienia z Watry z Zdyni

Коли юж си кус одпочалам, хцу вернути споминами до Ватри в Ждині. Што рока забава і спітканя зо знакомима переплітают ся для мене з праціом в обслузі сцени. Тридцет четверту Ватру, запамятам яко винятково вдалу. Вернулам з нєй з почутям, же тот час використалам в 150%. Што правда потім одсиплялам єй през 24 години, але вартало!
***
Po wakacyjnym odpoczynku, chcę wrócić wspomnieniami do Watry w Zdyni. Co roku zabawa i spotkania z przyjaciółmi przeplatają się tam dla mnie z pracą w obsłudze sceny. Trzydziestą czwartą Watrę, zapamiętam jako wyjątkowo udaną, wróciłam z niej z poczuciem, że ten czas wykorzystałam w 150%. Co prawda, później odsypiałam ją 24 godziny, ale było warto!Мою увагу звернули строі солісток, котри експериментуют з традиційнима мотивами. Клясичний дует простой спіднички і вишиванки, штораз частіше заступают максималістично фолькови стилізацйі. Традіцийни кривульки лучени сут зо шнурами червених коралі, а прости суконки в цілости покривают містерни вишитя. Мотив вишиванок можна найти навіт на шкарпетках!
***
Moją uwagę zwróciły stroje solistek, które eksperymentują z tradycyjnymi motywami. Klasyczny duet prostej spódniczki i wyszywanki, coraz częściej ustępuje miejsca maksymalistycznie folkowym stylizacjom. Tradycyjne krywulki łączone są ze sznurami czerwonych korali, proste sukienki w całości pokrywają misterne hafty, a motyw wyszywanki zdobi nawet skarpetki!


Ватра билаби ничим без чудовой публики і фантастичних артистів. Музика при котрій ноги сами рват ся гуляти і горяча атмосфера під сценом, то два найважніши складніки доброй забави.
***
Watra byłaby niczym bez cudownej publiki i fantastycznych artystów.  Muzyka przy której nogi same rwą się do tańca i wirujący tłum, to dwa główne składniki dobrej zabawy.
Ватряне, котри преферуют активний випочинок могли спpавдити ся на спартакяді...
***
Fani aktywnego wypoczynku mogli zmierzyć się w corocznej spartakiadzie...

Я і иоі кузини, Оксана і Михал, працюєме в обслузі сцени. Од пару років не можеме си виобразити Ватри без праці за кулісами імпрези. Атмосфера вспілного діяня притігат. З року на рік є нас штораз веце. Того рока шерег наших волонтерів засильили між іншима Зоряна з Перемишля і Ксеня з Гданьска, котри вчат ся в Кракові.
***
Ja i moi kuzyni, Oksana i Michał, pracujemy w obsłudze sceny. Od wielu lat nie wyobrażamy sobie Watry bez pracy za kulisami imprezy. Atmosfera wspólnego działania przyciąga. Z roku na rok jest nas coraz więcej. W tym roku szeregi wolontariuszy zasiliły między innymi Zoriana z Przemyśla i Ksenia z Gdańska, które studiują w Krakowie.
Видаріням, котре притягнуло під сцену найвекшу публіку били вибори 
Міс Лемковини 2016.
Ляуреатками конкурсу остали Юля Онишканич з Мокрого, Оля Хмура з Зубжици Дольней і Марiя Сокач з Боднарки.
***
Wydarzeniem, które przyciągnęło pod scenę największą publiczność były wybory
Miss Lemkowyny 2016.
Laureatkami konkursu zostały Julia Onyszkanycz z Mokrego, Ola Chmura z Zubrzycy Dolnej i Maria Sokacz z Bednarki.При вході на Ватру вивішена била мапа, на котрій можна било означити місце, з котрого приіхало ся до Жнині...
***
Przy wejściu na Watrę znajdowała się mapa, na której można było oznaczyć miejsce, z którego się przyjechało do Zdyni...
Підчас фестівалю не могло бракнути змагань в доіню корови, чи дитячого конкурсу співу і рецитацйі. На базарках можна било купити вишиванки, крайки, кривульки, ляльки мотанки і дуже інчих предметів...
Але то што найважніше на Ватрі, то люде. 
Ватра то оказя до спіткань не лем з другами і родином. То тіж оказя до дискусій медже людми о ріжних поглядах і одмінним виді на минуле і майбутнє лемківской  культури.
***
Podczas festiwalu nie zabrakło zmagań w dojeniu krowy czy dziecięcego konkursu śpiewu i recytacji. Na stoiskach z rękodziełem można było kupić wyszywanki, krajki, krywulki, lalki motanki i wiele, wiele innych mniej lub bardziej przydatnych przedmiotów...
Jednak to co najważniejsze na Watrze, to ludzie. Watra to okazja do spotkań nie tylko z przyjaciółmi i rodziną. To też okazja do dyskusji między ludźmi o różnych poglądach i odmiennym spojrzeniu na przeszłość i przyszłość kultury łemkowskiej.


2 komentarze: