poniedziałek, 11 sierpnia 2014

Ружаний peeling до тіла/Różanyj peeling do tiła

Рожи можут слyжити яко декорація волосів
***
Roży możut służyty jako dekoracja wołosił


...але можут бити тіж стосувани в косметиці яко складник peelingu до тіла. Peeling побуджат кружиня і скора скорше ся реґенерує
***
...ale możut byty tiż stosuwany w kosmetyci jako składnyk peelingu do tiła. Peeling pobudżat krużynia i skora skorsze sia regeneruje. Ружаний peeling до тіла

Склад:
1 шкланка білого цукру
миска платків рyжи
1/2 шкланки оливи
1 лижка плинного медy
3 кроплі аромату ванілйового(опціоналні)
***
Różanyj peeling do tiła

Skład:
1 szklanka biłoho cukru
myska płatkił róży
1/2 szklanky olywy
1 łyżka płynnoho medu
3 kropli aromatu waniliowoho(opcjonalni)


1. Цукор всипуєме до миски, лyчиме з платками рyжи.
***
1. Cukor wsypujeme do mysky, łuczyme z płatkamy róży.
2. Додаєме оливу, мед, аромат (як yживаме) і ціліст делікатні розтераме.
***
2. Dodajeme olywu, med, aromat (jak używame) i cilist delikatni rozterame.
Peeling можна стосувати при каждим купанню!
***
Peeling można stosuwaty pry każdym kupaniu!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz