Przejdź do głównej zawartości

Posty

#LemkoBoy

Як створити ідеальний оутфіт на Ватру? Такий котрий получит вигоду, красу і лемківски акценти?  Нич трудного! Зміксуй вишиванку, улюблени шорти, лайбик і пацюрки старшой сестри!  До того кляпки або кальоши і стрій готовий! - Jak stworyty idealnyj outfit na Watru? Takyj kotryj połuczyt wyhodu, krasu i lemkiwsky akcenty?  Nycz trudnoho! Zmiksuj wyszywanku, ulubleny szorty, łajbyk i paciurky starszoj sestry!  Do toho klapky abo kaloszy i strij hotowyj! - Jak stworzyć outfit idealny na Watrę? Taki, który połączy wygodę, dobry wygląd i łemkowskie akcenty?  Nic trudnego! Zmiksuj wyszywaną koszulę, ulubione szorty, łajbyk i koraliki starszej siostry! Do tego klapki lub kalosze i strój gotowy!  
Najnowsze posty

Ретро Дух / Retro Duch

Цікависте, як творчо можна використати традіційне ремесло? Познайте Лідку Болдись, котра творит вишивану біжутерію і акцесорія.  Кед хочете познати єй кус ліпше, прочитайте нашу розмову ;) Jesteście ciekawi, jak twórczo można wykorzystać tradycyjne rzemiosło? Poznajcie Lidkę Bołdyś, która tworzy wyszywaną biżuterię i akcesoria. Jeśli chcecie poznać ją lepiej, przeczytajcie naszą rozmowę ;) Лідка підчас тогорічной Ватри в Ждині Lidka podczas tegorocznej Watry w Zdyni Одкал взяла ся думка на робління вишиваной біжутерії і акцесорів?  Зачалам од вишивання векших річи, барже традіційних, як пошевки на подушки ци льняни воречки. З натури єм практична і зачалам ся застанавляти, як застосувати вишивку до річи, кори не лем лежат і гарді виглядают, але тіж уживат ся іх на штоден. І так появила ся думка о біжутерїі, а пізніше іщи думки о різних акцесоріях. Хто тя навчил вишивати і шиделкувати? Чи в твоїй родині веце осіб продовжат тоту традицію?  Вишивати навчила ня Тета. То така творча душа, ко

Вбрана в родинни гісторії / Ubrana w rodzinne historie

Останніо роблю ся барс сентиментальна. Не знам ци то квестія тяжових гормонів, ци уж звичайні ся старію... Все як верталам домів то робилам реманент во вшитких шафах і скринях, глядаючи цікавих перелок серед старих родинних лахів. Мої мама і баба все одкладали своі улюблени строї, котри юж вишли в моди (або з іх розміру ) з надійом же даколи ся іщи придаджут. І ту власні появлям ся я- як Індіана Джонс серед домашніх пелен... витігам тоти стари скарби на світло денне і даю ім друге життя в своєй гардеробі. Так власні было з чорно-білим шведриком котри мам на знимці. То памятка по моєй покійной бабусі Парасці, котра часто в ним ходила. Все як го вберам чую, якби гріл ня не сам шведер, але тепло бабиних рамен. Кольчики котри до нього вбралам то подарок од другой бабусі- Олени. Баба обійшли в них десятки Маланок, весіль і інших імпрез, за кожним разом виглядаючи як звізда  Думам же про родинни скарби яки ношу на штоден, буду мусіла зробити цілий цикль постів   Тим більше, же моя кольекція

пушисте кісто диньове / puszyste ciasto dyniowe

  Гнеска ділю ся з Вами переписом на пишне і пушисте кісто диньове. Спрібуйте конечні бо вартат! Складніки: 2 шклянки муки 3/4 шклянки цукру костка масла ( 200 грам) 3 яйця шклянка піре з дині (ок. 200 грам) лужочка цинамону або приправи до медівника 2 лижочки цукру ваніліового лижочка порошку до печеня лижочка соди очищеной Hneska dilu sia z Wamy perepysom na pyszne i puszyste kisto dyniowe. Spribujte ho koneczni, bo wartat! Składniky: 2 szklanky muky 3/4 szklanky cukru kostka masła (200 hram) 3 jajcia szklanka puree z dyni (ok.200 hram) łyżoczka cynamonu abo pryprawy do mediwnyka 2 łyżoczky cukru waniliowoho łyżoczka poroszku do peczenia łyżoczka sody oczyszczenoj *** Dzisiaj dzielę się z Wami przepisem na pyszne i puszyste ciasto dyniowe. Spróbujcie go koniecznie, bo warto! Składniki: 2 szklanki mąki 3/4 szklanki cukru 1 kostka masła (200 g) 3 jajka 1 szklanka puree z dyni (ok. 200 g) 1 łyżeczka cynamonu lub przyprawy do piernika 2 łyżeczki cukru waniliowego 1 łyżeczka proszku 1 łyż

Остатні тепли дни / Ostatnie ciepłe dni

Півметок осени уж за нами. На деревах лишили ся остатні листки... але закля світ огорне велика темниця переплітана з млаком, вартат зімати кус промиків сонця до кошінки.  Я тото сонце імалам в огродничках, котри колиси купилам свому хлопчиску на переберану імпрезу. Коштували ня певно зо три злоти, і як ся потім оказало, сут то огроднички для вагітних.  За то тепер ношу іх я.  Признате же цілком добрі лучат ся з вишиванком і кожухом в стилю ретро... 😉 Piłmetok oseny uż za namy. Na derewach lyszyly sia ostatni lystky... ale zakla świt ohorne welyka temnycia pereplitana z młakom, wartat zimaty paru promykił soncia do koszinky.  Ja toto sonce imałam w ohrodnyczkach, kotry kolysy kupyłam swomu chłopczysku na pereberanu imprezu. Kosztuwaly nia pewno zo try złoty, i jak sia potim okazało, sut to ohrodnyczky dla wahitnych. Za to teper noszu ich ja.  Pryznate, że ciłkom dobri łuczat sia z wyszywankom i kożuchom w stylu retro...  😉 *** Półmetek jesieni już za nami. Na drzewach zostały ostatnie

Улюбльени черевики на осін / Ulubione buty na jesień

Повідают, же дівчата ділят ся на тоти, котри нигда не мают дос черевик, і тоти котри зберают торебки. Я здецидувані враховую ся в тоту першу групу. Кед б ы лам молодша, нич не поправляло мі так гумору як нова пара шпільок. І хоц вмілам в них ходити і добрі ся в них чулам, то з віком х ы бал однак пришло мі кус розуму і тепер звичайні жаль мі хроши на невигідне взуття. Гнеска хотілам ся з Вами поділити моіма улюбленима парами осінніх черевик, котри ідеальні підкресляют фолькови і бохо стилізацйі. Передставлям іх в колєйности од найвижчих, до найникших ;) Powidajut, że diwczata dilat sia na toty, kotry nyhda ne majut dos czerewyk, i toty kotry zberajut torebky. Ja zdecyduwani wrachowuju sia w toty perszu hrupu. Ked byłam mołodsza, nycz ne poprawlało mi tak humoru jak nowa para szpilok. I choc wmiłam w nych chodyty i dobri sia w nych czułam, to z wikom chybal odnak pryszło mi kus rozumu i teper zwyczajni żal mi hroszy na nawyhidne wzuttja. Hneska chotiłam sia z Wamy podilyty moima ulubl

Скори булочки / Szybkie bułeczki

То перепис котрий люблю найвеце. Є барс скорий, простий, а потрібни складніки все мам в хыжи. Булочки будут ідеальни на снідання в негандльову неділю, або в зимний, понурий день, коли не хце ся за нич виходити до скльепу. Не фай ся! Хоц в складі є дуже майонезу, по спечиню не чути го в смаку, а булочки смакуют супер і та солоно і на солодко! Потрібни будут:  -250ґ муки пшеничной  -3/4 шклянки молока  -5 лыжок майонезу  -1 пласка лыжочка порошку до печиння Додатково:  -Сімя лняне до посипання булочок  -Придаст ся тіж форма до мафінів 1. Настав пєкарник на 200 стопні  2. Муку пересій з порошком до печиння до векшой миски  3. Влій молоко і замішай  4. Додай майонез і вимішай зас, так штоби кісто мало єдноліту, густу і зварту масу. 5. Перелож кісто до форемок, а кєд іх не маш, вжий пристеленой папіром бляхи і на ней формуй булочки лжыцьом.  6. Посипай з верха сімям лняним- може тіж быти соняшник, мак ци што там дюбиш 7. Печ в пєкарнику ок 30-35 хвилин 8.Виймий булочки з форемок або бляхи,